कृदन्तरूपाणि - उप + वख् + सन् - वखँ गत्यर्थः - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
उपविवखिषणम्
अनीयर्
उपविवखिषणीयः - उपविवखिषणीया
ण्वुल्
उपविवखिषकः - उपविवखिषिका
तुमुँन्
उपविवखिषितुम्
तव्य
उपविवखिषितव्यः - उपविवखिषितव्या
तृच्
उपविवखिषिता - उपविवखिषित्री
ल्यप्
उपविवखिष्य
क्तवतुँ
उपविवखिषितवान् - उपविवखिषितवती
क्त
उपविवखिषितः - उपविवखिषिता
शतृँ
उपविवखिषन् - उपविवखिषन्ती
यत्
उपविवखिष्यः - उपविवखिष्या
अच्
उपविवखिषः - उपविवखिषा
घञ्
उपविवखिषः
उपविवखिषा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः