कृदन्तरूपाणि - सम् + वख् + सन् - वखँ गत्यर्थः - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
सव्ँविवखिषणम् / संविवखिषणम्
अनीयर्
सव्ँविवखिषणीयः / संविवखिषणीयः - सव्ँविवखिषणीया / संविवखिषणीया
ण्वुल्
सव्ँविवखिषकः / संविवखिषकः - सव्ँविवखिषिका / संविवखिषिका
तुमुँन्
सव्ँविवखिषितुम् / संविवखिषितुम्
तव्य
सव्ँविवखिषितव्यः / संविवखिषितव्यः - सव्ँविवखिषितव्या / संविवखिषितव्या
तृच्
सव्ँविवखिषिता / संविवखिषिता - सव्ँविवखिषित्री / संविवखिषित्री
ल्यप्
सव्ँविवखिष्य / संविवखिष्य
क्तवतुँ
सव्ँविवखिषितवान् / संविवखिषितवान् - सव्ँविवखिषितवती / संविवखिषितवती
क्त
सव्ँविवखिषितः / संविवखिषितः - सव्ँविवखिषिता / संविवखिषिता
शतृँ
सव्ँविवखिषन् / संविवखिषन् - सव्ँविवखिषन्ती / संविवखिषन्ती
यत्
सव्ँविवखिष्यः / संविवखिष्यः - सव्ँविवखिष्या / संविवखिष्या
अच्
सव्ँविवखिषः / संविवखिषः - सव्ँविवखिषा - संविवखिषा
घञ्
सव्ँविवखिषः / संविवखिषः
सव्ँविवखिषा / संविवखिषा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः