कृदन्तरूपाणि - अधि + दुह् - दुहँ प्रपूरणे - अदादिः - अनिट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
अधिदोहनम्
अनीयर्
अधिदोहनीयः - अधिदोहनीया
ण्वुल्
अधिदोहकः - अधिदोहिका
तुमुँन्
अधिदोग्धुम्
तव्य
अधिदोग्धव्यः - अधिदोग्धव्या
तृच्
अधिदोग्धा - अधिदोग्ध्री
ल्यप्
अधिदुह्य
क्तवतुँ
अधिदुग्धवान् - अधिदुग्धवती
क्त
अधिदुग्धः - अधिदुग्धा
शतृँ
अधिदुहन् - अधिदुहती
शानच्
अधिदुहानः - अधिदुहाना
ण्यत्
अधिदोह्यः - अधिदोह्या
क्यप्
अधिदुह्यः - अधिदुह्या
घञ्
अधिदोहः
अधिदुहः - अधिदुहा
क्तिन्
अधिदुग्धिः


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः


अन्याः