अनीयर् (पुं)


 
दानीयः (दा-भ्वादिः-दा॒ण्-दाने)  दरिद्रणीयः (दरिद्रा)  चयनीयः (चि)  चपनीयः / चयनीयः (चि-चुरादिः-चि॑ञ्-चयने)  क्रयणीयः (क्री)  कुवनीयः (कु-तुदादिः-कु॑ङ्-शब्दे)  प्लवनीयः (प्लु)  वचनीयः (ब्रू)  नुवनीयः (नू-तुदादिः-णू॑-स्तुतौ)  भवनीयः (भू)  करणीयः (कृ)  गलनीयः / गरणीयः (गॄ)  तरणीयः (तॄ)  करणीयः (कॄ)  ह्वानीयः (ह्वे)  ध्यानीयः (ध्यै)  विचनीयः (व्यच्-तुदादिः-व्य॑चँ॑-व्याजीकरणे)  भवनीयः (अस्)  वयनीयः (अज्-भ्वादिः-अ॑जँ॑-गतिक्षपनयोः)  पठनीयः (पठ्)  गमनीयः (गम्)  लालनीयः (लल्)  डिपनीयः (डिप्-तुदादिः-डि॑पँ॑-क्षेपे)  लेखनीयः (लिख्)  कुटनीयः (कुट्-तुदादिः-कु॑टँ॑-कौटिल्ये)  गूहनीयः (गुह्-भ्वादिः-गु॑हूँ॒॑-संवरणे)  दोहनीयः (दुह्)  मार्जनीयः (मृज्-अदादिः-मृ॑जूँ॑-मृजूँश्-शुद्धौ)  कृडनीयः (कृड्-तुदादिः-कृ॑डँ॑-घनत्वे)  कल्पनीयः (कृप्)  नर्तनीयः (नृत्)  ख्यानीयः / क्शानीयः (चक्ष्-अदादिः-च॒क्षिँ॒ङ्-व्यक्तायां-वाचि-अयं-दर्शनेऽपि)  भर्जनीयः / भ्रज्जनीयः (भ्रस्ज्-तुदादिः-भ्र॒स्जँ॒॑-पाके)  मानीयः (मी-क्र्यादिः-मी॒ञ्-हिंसायाम्-बन्धने-माने)  मानीयः (मि-स्वादिः-डुमि॒ञ्-प्रक्षेपने)  दानीयः (दी-दिवादिः-दी॑ङ्-क्षये)  लानीयः / लयनीयः (ली)  ईक्षणीयः (ईक्ष्)  दंशनीयः (दंश्)  चोरणीयः (चुर्)