नामपदानि - सूचिः


 
पोषयत्  पोषितवत्  प्यानवत्  प्युषितवत्  प्युष्यत्  प्युसितवत्  प्युस्यत्  प्रज्ञावत्  प्रणतवत्  प्रतापवत्  प्रतिभावत्  प्रथितवत्  प्रभवत्  प्रभातवत्  प्रयत्  प्रयोजनवत्  प्रसारितवत्  प्रसितवत्  प्राणवत्  प्रात्  प्राथयत्  प्राथितवत्  प्राप्तवत्  प्राययत्  प्रायितवत्  प्रियितवत्  प्रीणत्  प्रीणयत्  प्रीणितवत्  प्रीतवत्  प्रुतवत्  प्रुषितवत्  प्रुष्टवत्  प्रुष्णत्  प्रेषितवत्  प्रैणत्  प्रैणितवत्  प्रोथत्  प्रोथितवत्  प्रोषत्  प्लक्षत्  प्लक्षितवत्  प्लिनत्  प्लिहितवत्  प्लीनवत्  प्लुतवत्  प्लुषितवत्  प्लुष्टवत्  प्लुष्णत्  प्लुष्यत्  प्लेवितवत्  प्लोषत्  प्सातवत्  प्सात्  प्सितवत्  फक्कत्  फक्कितवत्  फणत्  फणितवत्  फलत्  फलवत्  फलितवत्  फाण्टवत्  फुल्लत्  फुल्लवत्  फुल्लितवत्  फेनवत्  फेलत्  फेलितवत्  बंहितवत्  बठत्  बठितवत्  बणत्  बणितवत्  बण्टत्  बण्टितवत्  बदत्  बदितवत्  बद्धवत्  बधितवत्  बध्नत्  बन्धयत्  बन्धितवत्  बप्सत्  बभ्रुमत्  बर्बत्  बर्बितवत्  बर्हत्  बर्हयत्  बर्हितवत्  बलत्  बलयत्  बलवत्  बलाकावत्  बलितवत्  बलिमत्  बल्हयत्  बल्हितवत्  बष्कयत्  बष्कितवत्  बस्तवत्  बस्तितवत्  बस्यत्  बाड्रितवत्  बाढवत्  बाधयत्  बाधितवत्  बाहितवत्  बिटितवत्  बिन्दत्  बिन्दितवत्  बिभ्यत्  बिभ्रत्  बिलत्  बिलितवत्  बिसवत्  बिसितवत्  बिस्यत्  बीजवत्  बीभत्सितवत्  बीभितवत्  बुक्कत्  बुक्कयत्  बुक्कितवत्  बुङ्गत्  बुङ्गितवत्  बुद्धवत्  बुद्धिमत्  बुधितवत्  बुन्दत्  बुन्नवत्  बुसितवत्  बुस्तयत्  बुस्तितवत्  बुस्यत्  बृंहत्  बृंहयत्  बृंहितवत्  बृढवत्  बृहत्  बृहितवत्  बेटत्  बेलयत्  बेलितवत्  बेसत्  बेसितवत्  बेहितवत्  बोधत्  बोधयत्  बोधितवत्  ब्युसितवत्  ब्युस्यत्  ब्रुवत्  ब्रूसयत्  ब्रूसितवत्  ब्लिनत्  ब्लीनवत्  भक्तवत्  भक्षत्  भक्षयत्  भक्षितवत्  भग्नवत्  भजत्  भञ्जत्  भञ्जत् - भजिँ भाषार्थः  भञ्जयत्  भञ्जितवत्  भटत्  भटितवत्  भणत्  भणितवत्  भण्डत्  भण्डयत्  भण्डितवत्  भन्दितवत्  भरत्  भर्त्सितवत्  भर्बत्  भर्बितवत्  भर्भत्  भर्भितवत्  भर्वत्  भर्वितवत्  भलितवत्  भल्लितवत्  भवत्  भविष्यत्  भषत्  भषितवत्  भस्तवत्  भस्यत्  भाग्यवत्  भाजयत्  भाजितवत्  भातवत्  भानुमत्  भामयत्  भामितवत्  भालितवत्  भावयत्