नामपदानि - सूचिः


 
म्लानवत्  म्लायत्  म्लिष्टवत्  म्लुक्तवत्  म्लुञ्चत्  म्लेच्छत्  म्लेच्छयत्  म्लेच्छितवत्  म्लेटत्  म्लेटितवत्  म्लेवितवत्  म्लोचत्  यक्षितवत्  यच्छत्  यजत्  यतवत्  यत्  यत्तवत्  यन्त्रयत्  यन्त्रितवत्  यब्धवत्  यभत्  यमयत्  यमितवत्  यवखदवत्  यवमत्  यशस्वत्  यशोवत्  यसत्  यस्तवत्  यस्यत्  याचत्  याचितवत्  यातयत्  यातवत्  यातितवत्  यात्  यावत्  यावितवत्  युक्तवत्  युङ्गत्  युङ्गितवत्  युच्छत्  युच्छितवत्  युजितवत्  युञ्जत्  युतवत्  युतितवत्  युद्धवत्  युनत्  युपितवत्  युप्यत्  युवत्  यूषत्  यूषितवत्  येषितवत्  योच्छत्  योच्छितवत्  योजत्  योजयत्  योजितवत्  योतितवत्  यौटत्  यौटितवत्  रंहत्  रंहयत्  रंहितवत्  रक्तवत्  रक्षत्  रक्षितवत्  रखत्  रखितवत्  रगत्  रगितवत्  रङ्खत्  रङ्खितवत्  रङ्गत्  रङ्गयत्  रङ्गितवत्  रङ्घत्  रङ्घयत्  रङ्घितवत्  रचयत्  रचितवत्  रजत्  रज्यत्  रटत्  रटितवत्  रठत्  रठितवत्  रणत्  रणितवत्  रण्वत्  रण्वितवत्  रतवत्  रथवत्  रदत्  रदितवत्  रद्धवत्  रध्यत्  रपत्  रपितवत्  रफत्  रफितवत्  रब्धवत्  रम्फत्  रम्फितवत्  रम्बितवत्  रम्भितवत्  रयितवत्  रश्मिवत्  रसत्  रसयत्  रसवत्  रसितवत्  रहत्  रहयत्  रहितवत्  राकयत्  राकितवत्  राखत्  राखितवत्  रागयत्  रागितवत्  राघयत्  राघितवत्  राजत्  राजितवत्  राटयत्  राटितवत्  रातवत्  रात्  राद्धवत्  राध्नवत्  राध्नुवत्  राध्यत्  रायत्  रासितवत्  रिक्तवत्  रिखितवत्  रिङ्खत्  रिङ्खितवत्  रिङ्गत्  रिङ्गितवत्  रिचितवत्  रिञ्चत्  रिणत्  रिण्वत्  रिण्वितवत्  रितवत्  रिफत्  रिफितवत्  रियत्  रियितवत्  रिशत्  रिष्टवत्  रिष्यत्  रिहत्  रिहितवत्  रीणवत्  रुंशत्  रुंशयत्  रुंशितवत्  रुंसत्  रुंसयत्  रुंसितवत्  रुग्णवत्  रुचितवत्  रुजत्  रुजितवत्  रुटितवत्  रुठितवत्  रुण्टत्  रुण्टितवत्  रुण्ठत्  रुण्ठितवत्  रुण्डत्  रुण्डितवत्  रुतवत्  रुदत्  रुदितवत्  रुद्धवत्  रुन्धत्  रुपितवत्  रुप्यत्  रुवत्  रुशत्  रुष्टवत्  रुष्टिमत्  रुष्यत्  रुष्यवत्  रूक्षत्  रूक्षयत्  रूक्षितवत्  रूढवत्  रूपयत्  रूपवत्  रूपितवत्  रूषत्  रूषितवत्