नामपदानि - सूचिः


 
रसत्  रसयत्  रसवत्  रसितवत्  रहत्  रहयत्  रहितवत्  राकयत्  राकितवत्  राखत्  राखितवत्  रागयत्  रागितवत्  राघयत्  राघितवत्  राजत्  राजितवत्  राटयत्  राटितवत्  रातवत्  रात्  राद्धवत्  राध्नवत्  राध्नुवत्  राध्यत्  रायत्  रासितवत्  रिक्तवत्  रिखितवत्  रिङ्खत्  रिङ्खितवत्  रिङ्गत्  रिङ्गितवत्  रिचितवत्  रिञ्चत्  रिणत्  रिण्वत्  रिण्वितवत्  रितवत्  रिफत्  रिफितवत्  रियत्  रियितवत्  रिशत्  रिष्टवत्  रिष्यत्  रिहत्  रिहितवत्  रीणवत्  रुंशत्  रुंशयत्  रुंशितवत्  रुंसत्  रुंसयत्  रुंसितवत्  रुग्णवत्  रुचितवत्  रुजत्  रुजितवत्  रुटितवत्  रुठितवत्  रुण्टत्  रुण्टितवत्  रुण्ठत्  रुण्ठितवत्  रुण्डत्  रुण्डितवत्  रुतवत्  रुदत्  रुदितवत्  रुद्धवत्  रुन्धत्  रुपितवत्  रुप्यत्  रुवत्  रुशत्  रुष्टवत्  रुष्टिमत्  रुष्यत्  रुष्यवत्  रूक्षत्  रूक्षयत्  रूक्षितवत्  रूढवत्  रूपधृत्  रूपयत्  रूपवत्  रूपितवत्  रूषत्  रूषितवत्  रेकितवत्  रेखत्  रेचत्  रेचयत्  रेचितवत्  रेजितवत्  रेटत्  रेटितवत्  रेपितवत्  रेभितवत्  रेवितवत्  रेषत्  रेषितवत्  रोचितवत्  रोजत्  रोजयत्  रोजितवत्  रोटत्  रोटयत्  रोटितवत्  रोठत्  रोठितवत्  रोडत्  रोडितवत्  रोदितवत्  रोमवत्  रोषत्  रोषयत्  रोषितवत्  रोहत्  रौडत्  रौडितवत्  लक्षयत्  लक्षितवत्  लक्ष्मीवत्  लखत्  लखितवत्  लगत्  लगितवत्  लग्नवत्  लङ्खत्  लङ्खितवत्  लङ्गत्  लङ्गितवत्  लङ्घत्  लङ्घयत्  लङ्घितवत्  लच्छत्  लच्छितवत्  लजत्  लजयत्  लजाययत्  लजायितवत्  लजितवत्  लञ्जत्  लञ्जयत्  लञ्जितवत्  लटत्  लटितवत्  लडत्  लडयत्  लडितवत्  लण्डत्  लण्डयत्  लण्डितवत्  लपत्  लपितवत्  लब्धवत्  लम्बितवत्  लम्भितवत्  लयत्  लयितवत्  लर्बत्  लर्बितवत्  ललत्  ललाटवत्  ललितवत्  लषत्  लषितवत्  लष्यत्  लसत्  लसितवत्  लाखत्  लाखितवत्  लागयत्  लागितवत्  लाघितवत्  लाजत्  लाजयत्  लाजितवत्  लाञ्छत्  लाञ्छितवत्  लाञ्जत्  लाञ्जितवत्  लाडयत्  लाडितवत्  लातवत्  लात्  लाभयत्  लाभितवत्  लायत्  लाययत्  लायितवत्  लालितवत्  लासयत्  लासितवत्  लिखत्  लिखितवत्  लिङ्खत्  लिङ्खितवत्