नामपदानि - सूचिः


 
 
 
 
 
ध्वस्  विद्वस्  वेधस्  सुपिस्  चक्षुस्  निराशिस्  महीयस्  अनेहस्  उशनस्  पिण्डग्रस्  पिण्डग्लस्  पुंस्  सुतुस्  सुवस्  सुहिंस्  सेदिवस्  स्रस्  अङ्गिरस्  अथर्वाङ्गिरस्  अनाश्वस्  आख्यस्  ईयिवस्  उत्तमौजस्  उपेयिवस्  ऊचिवस्  कनीयस्  कृत्तिवासस्  गरीयस्  चकास्  चन्द्रमस्  जग्मिवस्  जटायुस्  जनुस्  जरस्  जलौकस्  ज्यायस्  तस्थिवस्  दन्तवासस्  दाश्वस्  दिग्वासस्  दिवौकस्  दुर्वासस्  दुवस्  धरीयस्  नचिकेतस्  नभस्  पटीयस्  पयोधस्  परंज्योतिस्‌  परञ्ज्योतिस्  पापीयस्  पुरुदंसस्  पुरोधस्  प्रचेतस्  प्रथीयस्  प्रष्टुमनस्  प्रीतमनस्  प्रेयस्  बलीयस्  भूयस्  भूरिश्रवस्  मलीयस्  महातेजस्  महायशस्  मेधस्  यशस्  रन्धस्  लघीयस्  लघुचेतस्  वनौकस्  वर्षीयस्  वाजश्रवस्  शस्त्रविद्वस्  श्रेयस्  सचेतस्  समीयिवस्  सुमनस्  सुवर्चस्  सुशिरस्  स्वतवस्  हिरण्यरेतस्