नामपदानि - सूचिः


 
लीनवत्  लुचितवत्  लुञ्चत्  लुञ्जत्  लुञ्जयत्  लुञ्जितवत्  लुटत्  लुटितवत्  लुट्यत्  लुठत्  लुठितवत्  लुठ्यत्  लुडत्  लुडितवत्  लुण्टत्  लुण्टयत्  लुण्टितवत्  लुण्ठत्  लुण्ठयत्  लुण्ठितवत्  लुण्डत्  लुण्डितवत्  लुनत्  लुन्थत्  लुन्थितवत्  लुपितवत्  लुप्तवत्  लुप्यत्  लुब्धवत्  लुभत्  लुभितवत्  लुभ्यत्  लुम्पत्  लुम्बत्  लुम्बयत्  लुम्बितवत्  लूनवत्  लूषत्  लूषयत्  लूषितवत्  लेखत्  लेतवत्  लेपितवत्  लोकत्  लोकयत्  लोकितवत्  लोचत्  लोचयत्  लोचितवत्  लोटत्  लोटयत्  लोटितवत्  लोठत्  लोठितवत्  लोडत्  लोडितवत्  लोमवत्  लोष्टितवत्  वक्तवत्  वक्षत्  वक्षितवत्  वखत्  वखितवत्  वङ्कितवत्  वङ्खत्  वङ्खितवत्  वङ्गत्  वङ्गितवत्  वङ्घितवत्  वचत्  वचत् - वचँ परिभाषणे  वजत्  वजितवत्  वञ्चत्  वञ्चितवत्  वटत्  वटयत्  वटवत्  वटितवत्  वठत्  वठितवत्  वडवावत्  वणत्  वणितवत्  वण्टत्  वण्टयत्  वण्टितवत्  वण्ठितवत्  वण्डत्  वण्डयत्  वण्डितवत्  वतवत्  वदत्  वनत्  वनितवत्  वन्दितवत्  वपत्  वपुष्मत्  वभ्रत्  वभ्रितवत्  वमत्  वमितवत्  वयत्  वयितवत्  वरत्  वरयत्  वरितवत्  वर्चितवत्  वर्जत्  वर्जयत्  वर्जितवत्  वर्णत्  वर्णयत्  वर्णवत्  वर्णितवत्  वर्तत्  वर्तयत्  वर्तितवत्  वर्धत्  वर्धयत्  वर्धितवत्  वर्मवत्  वर्षत्  वर्षितवत्  वर्ष्मवत्  वर्हितवत्  वलयवत्  वलितवत्  वल्कयत्  वल्कितवत्  वल्गत्  वल्गितवत्  वल्भितवत्  वल्लितवत्  वल्हितवत्  वशामत्  वषत्  वषितवत्  वसत्  वसयत्  वसितवत्  वसुमत्  वस्कितवत्  वस्तवत्  वस्तितवत्  वस्यत्  वहत्  वह्निमत्  वाङ्क्षत्  वाङ्क्षितवत्  वाचयत्  वाचितवत्  वाञ्छत्  वाञ्छितवत्  वाड्रितवत्  वातयत्  वातवत्  वातितवत्  वात्  वादयत्  वादितवत्  वानवत्  वान्तवत्  वामवत्  वायत्  वायुमत्  वारयत्  वारितवत्  वार्दालीमत्  वावृत्तवत्  वाशितवत्  वासयत्  वासितवत्  विकसत्  विक्तवत्  विग्नवत्  विचत्  विचितवत्  विचिन्वत्  विच्छत्  विच्छयत्  विच्छायत्  विच्छायितवत्  विच्छितवत्  विञ्चत्  विञ्जत्  विटितवत्  वितन्वत्  वित्तवत्  विथितवत्  विदत्  विदितवत्  विदुष्मत्  विद्धवत्  विद्यावत्  विद्युत्  विद्युत्वत्  विधत्  विधितवत्  विध्यत्