नामपदानि - सूचिः


 
 
 
पयस्  अर्चिस्  धनुस्  मनस्  सुपुंस्  अम्भस्  अयस्  आयुस्  उपेयिवस्  उरस्  उषस्  ऊचिवस्  ऊर्जस्  ओजस्  कनीयस्  गरीयस्  चकास्  चक्षस्  चेतस्  छदिस्  छन्दस्  ज्यायस्  ज्योतिस्  तनुस्  तपस्  तस्थिवस्  तेजस्  दिग्वासस्  दुर्वासस्  दोस्  नमस्  पटीयस्  प्रथीयस्  प्रष्टुमनस्  प्रेयस्  भर्गस्  भास्  भूयस्  भूषणवासस्  महस्  महातेजस्  महायशस्  महीयस्  मेधस्  यजुस्  यशस्  रक्षस्  रहस्  वक्षस्  वचस्  वपुस्  वयस्  वासस्  विद्वस्  वेदस्  वेधस्  शरस्  शवस्  शस्त्रविद्वस्  शिरस्  शुचिस्  श्रेयस्  श्रोतस्  सचेतस्  सदस्  सरस्  सर्पिस्  सहस्  सुमनस्  सुवर्चस्  सुशिरस्  सेदिवस्  स्त्रोतस्  स्रोतस्  हवस्