श्वैति - (स्त्री) शब्दस्य तुलना


 
प्रथमा  एकवचनम्
श्वैतिः
श्वैतिः
श्वैति
हरिः
मतिः
वारि
अनादि
ग्रामणि
प्रथमा  द्विवचनम्
श्वैती
श्वैती
श्वैतिनी
हरी
द्वौ
मती
द्वे
वारिणी
द्वे
अनादिनी
ग्रामणिनी
प्रथमा  बहुवचनम्
श्वैतयः
श्वैतयः
श्वैतीनि
हरयः
कति
त्रयः
मतयः
तिस्रः
वारीणि
त्रीणि
अनादीनि
ग्रामणीनि
सम्बोधन  एकवचनम्
श्वैते
श्वैते
श्वैते / श्वैति
हरे
मते
वारे / वारि
अनादे / अनादि
ग्रामणे / ग्रामणि
सम्बोधन  द्विवचनम्
श्वैती
श्वैती
श्वैतिनी
हरी
मती
वारिणी
अनादिनी
ग्रामणिनी
सम्बोधन  बहुवचनम्
श्वैतयः
श्वैतयः
श्वैतीनि
हरयः
मतयः
वारीणि
अनादीनि
ग्रामणीनि
द्वितीया  एकवचनम्
श्वैतिम्
श्वैतिम्
श्वैति
हरिम्
मतिम्
वारि
अनादि
ग्रामणि
द्वितीया  द्विवचनम्
श्वैती
श्वैती
श्वैतिनी
हरी
द्वौ
मती
द्वे
वारिणी
द्वे
अनादिनी
ग्रामणिनी
द्वितीया  बहुवचनम्
श्वैतीः
श्वैतीन्
श्वैतीनि
हरीन्
कति
त्रीन्
मतीः
तिस्रः
वारीणि
त्रीणि
अनादीनि
ग्रामणीनि
तृतीया  एकवचनम्
श्वैत्या
श्वैतिना
श्वैतिना
हरिणा
मत्या
वारिणा
अनादिना
ग्रामण्या / ग्रामणिना
तृतीया  द्विवचनम्
श्वैतिभ्याम्
श्वैतिभ्याम्
श्वैतिभ्याम्
हरिभ्याम्
द्वाभ्याम्
मतिभ्याम्
द्वाभ्याम्
वारिभ्याम्
द्वाभ्याम्
अनादिभ्याम्
ग्रामणिभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम्
श्वैतिभिः
श्वैतिभिः
श्वैतिभिः
हरिभिः
कतिभिः
त्रिभिः
मतिभिः
तिसृभिः
वारिभिः
त्रिभिः
अनादिभिः
ग्रामणिभिः
चतुर्थी  एकवचनम्
श्वैत्यै / श्वैतये
श्वैतये
श्वैतये / श्वैतिने
हरये
मत्यै / मतये
वारिणे
अनादये / अनादिने
ग्रामण्ये / ग्रामणिने
चतुर्थी  द्विवचनम्
श्वैतिभ्याम्
श्वैतिभ्याम्
श्वैतिभ्याम्
हरिभ्याम्
द्वाभ्याम्
मतिभ्याम्
द्वाभ्याम्
वारिभ्याम्
द्वाभ्याम्
अनादिभ्याम्
ग्रामणिभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम्
श्वैतिभ्यः
श्वैतिभ्यः
श्वैतिभ्यः
हरिभ्यः
कतिभ्यः
त्रिभ्यः
मतिभ्यः
तिसृभ्यः
वारिभ्यः
त्रिभ्यः
अनादिभ्यः
ग्रामणिभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम्
श्वैत्याः / श्वैतेः
श्वैतेः
श्वैतेः / श्वैतिनः
हरेः
मत्याः / मतेः
वारिणः
अनादेः / अनादिनः
ग्रामण्यः / ग्रामणिनः
पञ्चमी  द्विवचनम्
श्वैतिभ्याम्
श्वैतिभ्याम्
श्वैतिभ्याम्
हरिभ्याम्
द्वाभ्याम्
मतिभ्याम्
द्वाभ्याम्
वारिभ्याम्
द्वाभ्याम्
अनादिभ्याम्
ग्रामणिभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम्
श्वैतिभ्यः
श्वैतिभ्यः
श्वैतिभ्यः
हरिभ्यः
कतिभ्यः
त्रिभ्यः
मतिभ्यः
तिसृभ्यः
वारिभ्यः
त्रिभ्यः
अनादिभ्यः
ग्रामणिभ्यः
षष्ठी  एकवचनम्
श्वैत्याः / श्वैतेः
श्वैतेः
श्वैतेः / श्वैतिनः
हरेः
मत्याः / मतेः
वारिणः
अनादेः / अनादिनः
ग्रामण्यः / ग्रामणिनः
षष्ठी  द्विवचनम्
श्वैत्योः
श्वैत्योः
श्वैत्योः / श्वैतिनोः
हर्योः
द्वयोः
मत्योः
द्वयोः
वारिणोः
द्वयोः
अनाद्योः / अनादिनोः
ग्रामण्योः / ग्रामणिनोः
षष्ठी  बहुवचनम्
श्वैतीनाम्
श्वैतीनाम्
श्वैतीनाम्
हरीणाम्
कतीनाम्
त्रयाणाम्
मतीनाम्
तिसृणाम्
वारीणाम्
त्रयाणाम्
अनादीनाम्
ग्रामण्याम् / ग्रामणीनाम्
सप्तमी  एकवचनम्
श्वैत्याम् / श्वैतौ
श्वैतौ
श्वैतौ / श्वैतिनि
हरौ
मत्याम् / मतौ
वारिणि
अनादौ / अनादिनि
ग्रामणी / ग्रामणिनि
सप्तमी  द्विवचनम्
श्वैत्योः
श्वैत्योः
श्वैत्योः / श्वैतिनोः
हर्योः
द्वयोः
मत्योः
द्वयोः
वारिणोः
द्वयोः
अनाद्योः / अनादिनोः
ग्रामण्योः / ग्रामणिनोः
सप्तमी  बहुवचनम्
श्वैतिषु
श्वैतिषु
श्वैतिषु
हरिषु
कतिषु
त्रिषु
मतिषु
तिसृषु
वारिषु
त्रिषु
अनादिषु
ग्रामणिषु
प्रथमा  एकवचनम्
श्वैतिः
प्रथमा  द्विवचनम्
श्वैतिनी
वारिणी
अनादिनी
ग्रामणिनी
प्रथमा  बहुवचनम्
श्वैतयः
श्वैतीनि
त्रयः
वारीणि
त्रीणि
अनादीनि
ग्रामणीनि
सम्बोधन  एकवचनम्
श्वैते / श्वैति
वारे / वारि
अनादे / अनादि
ग्रामणे / ग्रामणि
सम्बोधन  द्विवचनम्
श्वैतिनी
वारिणी
अनादिनी
ग्रामणिनी
सम्बोधन  बहुवचनम्
श्वैतयः
श्वैतीनि
वारीणि
अनादीनि
ग्रामणीनि
द्वितीया  एकवचनम्
श्वैतिम्
हरिम्
द्वितीया  द्विवचनम्
श्वैतिनी
वारिणी
अनादिनी
ग्रामणिनी
द्वितीया  बहुवचनम्
श्वैतीन्
श्वैतीनि
हरीन्
त्रीन्
वारीणि
त्रीणि
अनादीनि
ग्रामणीनि
तृतीया  एकवचनम्
श्वैतिना
श्वैतिना
हरिणा
वारिणा
अनादिना
ग्रामण्या / ग्रामणिना
तृतीया  द्विवचनम्
श्वैतिभ्याम्
श्वैतिभ्याम्
श्वैतिभ्याम्
हरिभ्याम्
द्वाभ्याम्
मतिभ्याम्
द्वाभ्याम्
वारिभ्याम्
द्वाभ्याम्
अनादिभ्याम्
ग्रामणिभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम्
श्वैतिभिः
श्वैतिभिः
श्वैतिभिः
हरिभिः
कतिभिः
त्रिभिः
तिसृभिः
वारिभिः
त्रिभिः
अनादिभिः
ग्रामणिभिः
चतुर्थी  एकवचनम्
श्वैत्यै / श्वैतये
श्वैतये
श्वैतये / श्वैतिने
मत्यै / मतये
वारिणे
अनादये / अनादिने
ग्रामण्ये / ग्रामणिने
चतुर्थी  द्विवचनम्
श्वैतिभ्याम्
श्वैतिभ्याम्
श्वैतिभ्याम्
हरिभ्याम्
द्वाभ्याम्
मतिभ्याम्
द्वाभ्याम्
वारिभ्याम्
द्वाभ्याम्
अनादिभ्याम्
ग्रामणिभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम्
श्वैतिभ्यः
श्वैतिभ्यः
श्वैतिभ्यः
हरिभ्यः
कतिभ्यः
त्रिभ्यः
मतिभ्यः
तिसृभ्यः
वारिभ्यः
त्रिभ्यः
अनादिभ्यः
ग्रामणिभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम्
श्वैत्याः / श्वैतेः
श्वैतेः
श्वैतेः / श्वैतिनः
मत्याः / मतेः
वारिणः
अनादेः / अनादिनः
ग्रामण्यः / ग्रामणिनः
पञ्चमी  द्विवचनम्
श्वैतिभ्याम्
श्वैतिभ्याम्
श्वैतिभ्याम्
हरिभ्याम्
द्वाभ्याम्
मतिभ्याम्
द्वाभ्याम्
वारिभ्याम्
द्वाभ्याम्
अनादिभ्याम्
ग्रामणिभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम्
श्वैतिभ्यः
श्वैतिभ्यः
श्वैतिभ्यः
हरिभ्यः
कतिभ्यः
त्रिभ्यः
मतिभ्यः
तिसृभ्यः
वारिभ्यः
त्रिभ्यः
अनादिभ्यः
ग्रामणिभ्यः
षष्ठी  एकवचनम्
श्वैत्याः / श्वैतेः
श्वैतेः
श्वैतेः / श्वैतिनः
मत्याः / मतेः
वारिणः
अनादेः / अनादिनः
ग्रामण्यः / ग्रामणिनः
षष्ठी  द्विवचनम्
श्वैत्योः
श्वैत्योः
श्वैत्योः / श्वैतिनोः
हर्योः
द्वयोः
वारिणोः
द्वयोः
अनाद्योः / अनादिनोः
ग्रामण्योः / ग्रामणिनोः
षष्ठी  बहुवचनम्
श्वैतीनाम्
श्वैतीनाम्
श्वैतीनाम्
हरीणाम्
कतीनाम्
त्रयाणाम्
मतीनाम्
तिसृणाम्
वारीणाम्
त्रयाणाम्
अनादीनाम्
ग्रामण्याम् / ग्रामणीनाम्
सप्तमी  एकवचनम्
श्वैत्याम् / श्वैतौ
श्वैतौ / श्वैतिनि
मत्याम् / मतौ
वारिणि
अनादौ / अनादिनि
ग्रामणी / ग्रामणिनि
सप्तमी  द्विवचनम्
श्वैत्योः
श्वैत्योः
श्वैत्योः / श्वैतिनोः
हर्योः
द्वयोः
वारिणोः
द्वयोः
अनाद्योः / अनादिनोः
ग्रामण्योः / ग्रामणिनोः
सप्तमी  बहुवचनम्
श्वैतिषु
श्वैतिषु
हरिषु
कतिषु
त्रिषु
वारिषु
त्रिषु
अनादिषु
ग्रामणिषु