कृदन्तरूपाणि - उप + नि + आङ् + प्लु - प्लुङ् गतौ - भ्वादिः - अनिट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
उपन्याप्लवनम्
अनीयर्
उपन्याप्लवनीयः - उपन्याप्लवनीया
ण्वुल्
उपन्याप्लावकः - उपन्याप्लाविका
तुमुँन्
उपन्याप्लोतुम्
तव्य
उपन्याप्लोतव्यः - उपन्याप्लोतव्या
तृच्
उपन्याप्लोता - उपन्याप्लोत्री
ल्यप्
उपन्याप्लुत्य
क्तवतुँ
उपन्याप्लुतवान् - उपन्याप्लुतवती
क्त
उपन्याप्लुतः - उपन्याप्लुता
शानच्
उपन्याप्लवमानः - उपन्याप्लवमाना
यत्
उपन्याप्लव्यः - उपन्याप्लव्या
ण्यत्
उपन्याप्लाव्यः - उपन्याप्लाव्या
अच्
उपन्याप्लवः - उपन्याप्लवी
अप्
उपन्याप्लवः
क्तिन्
उपन्याप्लुतिः


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः