कृदन्तरूपाणि - प्रति + रिङ्ग् + यङ्लुक् - रिगिँ गत्यर्थः - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
प्रतिरेरिङ्गणम्
अनीयर्
प्रतिरेरिङ्गणीयः - प्रतिरेरिङ्गणीया
ण्वुल्
प्रतिरेरिङ्गकः - प्रतिरेरिङ्गिका
तुमुँन्
प्रतिरेरिङ्गितुम्
तव्य
प्रतिरेरिङ्गितव्यः - प्रतिरेरिङ्गितव्या
तृच्
प्रतिरेरिङ्गिता - प्रतिरेरिङ्गित्री
ल्यप्
प्रतिरेरिङ्ग्य
क्तवतुँ
प्रतिरेरिङ्गितवान् - प्रतिरेरिङ्गितवती
क्त
प्रतिरेरिङ्गितः - प्रतिरेरिङ्गिता
शतृँ
प्रतिरेरिङ्गन् - प्रतिरेरिङ्गती
ण्यत्
प्रतिरेरिङ्ग्यः - प्रतिरेरिङ्ग्या
घञ्
प्रतिरेरिङ्गः
प्रतिरेरिङ्गः - प्रतिरेरिङ्गा
प्रतिरेरिङ्गा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः