कृदन्तरूपाणि - प्रति + रिङ्ग् - रिगिँ गत्यर्थः - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
प्रतिरिङ्गणम्
अनीयर्
प्रतिरिङ्गणीयः - प्रतिरिङ्गणीया
ण्वुल्
प्रतिरिङ्गकः - प्रतिरिङ्गिका
तुमुँन्
प्रतिरिङ्गितुम्
तव्य
प्रतिरिङ्गितव्यः - प्रतिरिङ्गितव्या
तृच्
प्रतिरिङ्गिता - प्रतिरिङ्गित्री
ल्यप्
प्रतिरिङ्ग्य
क्तवतुँ
प्रतिरिङ्गितवान् - प्रतिरिङ्गितवती
क्त
प्रतिरिङ्गितः - प्रतिरिङ्गिता
शतृँ
प्रतिरिङ्गन् - प्रतिरिङ्गन्ती
ण्यत्
प्रतिरिङ्ग्यः - प्रतिरिङ्ग्या
घञ्
प्रतिरिङ्गः
प्रतिरिङ्गः - प्रतिरिङ्गा
प्रतिरिङ्गा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः