लन्घ् धातुरूपाणि - ल॑घिँ॑ शोषणे भाषायां दीप्तौ सीमातिक्रमे च - भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः परस्मै पदम्


परस्मैपदी सेट् धातुः


 

लट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लुट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लृट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लोट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

विधिलिङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

आशीर्लिङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लृङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
लङ्घति
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
लङ्घतः
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
लङ्घन्ति
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
लङ्घसि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
लङ्घथः
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
लङ्घथ
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
लङ्घामि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
लङ्घावः
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
लङ्घामः
 

लुट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
लङ्घिता
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
लङ्घितारौ
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
लङ्घितारः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
लङ्घितासि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
लङ्घितास्थः
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
लङ्घितास्थ
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
लङ्घितास्मि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
लङ्घितास्वः
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
लङ्घितास्मः
 

लृट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
लङ्घिष्यति
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
लङ्घिष्यतः
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
लङ्घिष्यन्ति
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
लङ्घिष्यसि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
लङ्घिष्यथः
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
लङ्घिष्यथ
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
लङ्घिष्यामि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
लङ्घिष्यावः
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
लङ्घिष्यामः
 

लोट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
लङ्घतात् / लङ्घताद् / लङ्घतु
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
लङ्घताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
लङ्घन्तु
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
लङ्घतात् / लङ्घताद् / लङ्घ
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
लङ्घतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
लङ्घत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
लङ्घानि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
लङ्घाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
लङ्घाम
 

लङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अलङ्घत् / अलङ्घद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अलङ्घताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अलङ्घन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अलङ्घः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अलङ्घतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अलङ्घत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अलङ्घम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अलङ्घाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अलङ्घाम
 

विधिलिङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
लङ्घेत् / लङ्घेद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
लङ्घेताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
लङ्घेयुः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
लङ्घेः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
लङ्घेतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
लङ्घेत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
लङ्घेयम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
लङ्घेव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
लङ्घेम
 

आशीर्लिङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
लङ्घ्यात् / लङ्घ्याद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
लङ्घ्यास्ताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
लङ्घ्यासुः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
लङ्घ्याः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
लङ्घ्यास्तम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
लङ्घ्यास्त
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
लङ्घ्यासम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
लङ्घ्यास्व
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
लङ्घ्यास्म
 

लृङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अलङ्घिष्यत् / अलङ्घिष्यद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अलङ्घिष्यताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अलङ्घिष्यन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अलङ्घिष्यः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अलङ्घिष्यतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अलङ्घिष्यत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अलङ्घिष्यम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अलङ्घिष्याव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अलङ्घिष्याम
 


अन्याः