क्रियापदानि - धातूनां सूचिः


 
क्नूय् - क्नू॑यीँ॒ शब्द उन्दे च  क्मर् - क्म॑रँ॑ हूर्छने  क्रथ् - क्र॑थँ॑ हिंसार्थः  क्रद् - क्र॑दँ॒ वैक्लव्ये वैकल्य इत्येके इत्यन्ये  क्रन्द् - क्र॑दिँ॒ वैक्लव्ये वैकल्य इत्येके  क्रप् - क्र॑पँ॒ कृपायां गतौ च इत्येके  क्रीड्  क्रुञ्च् - क्रु॑ञ्चँ॑ कौटिल्याल्पीभावयोः  क्रुश्  क्लथ् - क्ल॑थँ॑ हिंसार्थाः  क्लद् - क्ल॑दँ॒ वैक्लव्ये वैकल्य इत्येके इत्यन्ये  क्लन्द् - क्ल॑दिँ॒ वैक्लव्ये वैकल्य इत्येके इत्यन्ये  क्लन्द् - क्ल॑दिँ॑ आह्वाने रोदने च  क्लिन्द् - क्लि॑दिँ॒ परिदेवने १ १५  क्लिन्द् - क्लि॑दिँ॑ परिदेवने १ ७६  क्लीब् - क्ली॑बृँ॒ अधार्ष्ठ्ये  क्लु - क्लु॒ङ् गतौ इत्येके  क्लेश् - क्ले॑शँ॒ अव्यक्तायां वाचि बाधन इत्यन्ये इति दुर्गः  क्वण् - क्व॑णँ॑ शब्दार्थः  क्वथ्  क्षन्ज् - क्ष॑जिँ॒ गतिदानयोः  क्षम् - क्ष॑मूँ॒ष् सहने  क्षर् - क्ष॑रँ॑ सञ्चलने  क्षि  क्षिव् - क्षि॑वुँ॑ निरसने  क्षीज् - क्षी॑जँ॑ अव्यक्ते शब्दे  क्षीब् - क्षी॑बृँ॒ मदे  क्षीव् - क्षी॑वृँ॒ मदे इत्येके  क्षुभ्  क्षुर् - क्षु॑रँ॑ सञ्चये  क्षेव् - क्षे॑वुँ॑ निरसने  क्षै - क्षै॒ क्षये  क्ष्माय् - क्ष्मा॑यीँ॒ विधूनने  क्ष्मील् - क्ष्मी॑लँ॑ निमेषणे  क्ष्विद् - ञिक्ष्वि॑दाँ॒ स्नेहनमोचनयोः गात्रप्रस्रवणे स्नेहनमोहनयोरित्येके  क्ष्वेल् - क्ष्वे॑लृँ॑ चलने  खज् - ख॑जँ॑ मन्थे  खट् - ख॑टँ॑ काङ्क्षायाम्  खद् - ख॑दँ॑ स्थैर्ये हिंसायां च  खन्  खन्ज् - ख॑जिँ॑ गतिवैकल्ये  खन्ड् - ख॑डिँ॒ मन्थे  खर्ज् - ख॑र्जँ॑ व्यथने पूजने च  खर्द् - ख॑र्दँ॑ दन्दशूके  खर्ब् - ख॑र्बँ॑ गतौ  खर्व् - ख॑र्वँ॑ दर्पे  खल् - ख॑लँ॑ सञ्चलने सञ्चये च  खष् - ख॑षँ॑ हिंसार्थः  खाद्  खिट् - खि॑टँ॑ त्रासे  खु - खु॒ङ् शब्दे  खुज् - खु॑जुँ॑ स्तेयकरणे  खूर्द् - खु॑र्द॒ क्रीडायामेव  खेल्  खेव् - खे॑वृँ॒ सेवने इत्यप्येके  खै - खै॒ खदने  खोर् - खो॑रृँ॑ गतिप्रतिघाते  खोल् - खो॑लृँ॑ गतिप्रतिघाते  गज् - ग॑जँ॑ शब्दार्थः  गड् - ग॑डँ॑ सेचने  गद्  गन्ज् - ग॑जिँ॑ शब्दार्थः  गन्ड् - ग॑डिँ॑ वदनैकदेशे १ ६८  गन्ड् - ग॑डिँ॑ वदनैकदेशे १ ४१९  गर्ज्  गर्द् - ग॑र्दँ॑ शब्दे  गर्ब् - ग॑र्बँ॑ गतौ  गर्व् - ग॑र्वँ॑ दर्पे  गर्ह्  गल् - ग॑लँ॑ अदने भक्षणे स्रावे च  गल्भ् - ग॑ल्भँ॒ धार्ष्ट्ये  गल्ह् - ग॑ल्हँ॒ कुत्सायाम्  गाध् - गा॑धृँ॒ प्रतिष्ठालिप्सयोर्ग्रन्थे च  गाह्  गु - गु॒ङ् अव्यक्ते शब्दे  गु - गु॒ङ् शब्दे  गुज् - गु॑जँ॑ अव्यक्ते शब्दे  गुद् - गु॑दँ॒ क्रीडायामेव  गुन्ज्  गुप् - गु॑पँ॒ गोपने  गुर्व् - गु॑र्वीँ॑ उद्यमने  गूर्द् - गु॑र्द॒ क्रीडायामेव गुडक्रीडायामेव  गृ - गृ॒ सेचने  गृज् - गृ॑जँ॑ शब्दार्थः गजँ मदने च  गृन्ज् - गृ॑जिँ॑ शब्दार्थः  गृह् - गृ॑हूँ॒ ग्रहणे  गेप् - गे॑पृँ॒ कम्पने च  गेव् - गे॑वृँ॒ सेवने  गेष् - गे॑षृँ॒ अन्विच्छायाम्  गै  गोष्ट् - गो॑ष्टँ॒ सङ्घाते  ग्रन्थ् - ग्र॑थिँ॒ कौटिल्ये  ग्रस् - ग्र॑सुँ॒ अदने  ग्रुच् - ग्रु॑चुँ॑ स्तेयकरणे  ग्लस् - ग्ल॑सुँ॒ अदने  ग्लह् - ग्ल॑हँ॒ ग्रहणे च अपादाने  ग्लुच् - ग्लु॑चुँ॑ स्तेयकरणे  ग्लुञ्च् - ग्लु॑ञ्चुँ॑ गतौ  ग्लेप् - ग्ले॑पृँ॒ च कम्पने  ग्लेप् - ग्ले॑पृँ॒ दैन्ये  ग्लेव् - ग्ले॑वृँ॒ सेवने  ग्लेष् - ग्ले॑षृँ॑ अन्विच्छायाम् इत्येके  ग्लै  घग्घ् - घ॑ग्घँ॑ हसने इत्येके  घघ् - घ॑घँ॑ हसने  घट्  घट्ट् - घ॑ट्टँ॒ चलने  घष् - घ॑षँ॒ कान्तिकरणे इति केचित्  घस् - घ॑सॢँ॑ अदने  घिन्ण् - घि॑णिँ॒ ग्रहणे  घु - घु॒ङ् शब्दे  घुट् - घु॑टँ॒ परिवर्तने  घुण् - घु॑णँ॒ भ्रमणे  घुन्ण् - घु॑णिँ॒ ग्रहणे  घुन्ष् - घु॑षिँ॒ कान्तिकरणे  घुष् - घु॑षिँ॑र् अविशब्दने शब्द इत्यन्ये पेठुः  घूर्ण् - घू॑र्णँ॒ भ्रमणे  घृ - घृ॒ सेचने  घृन्ण् - घृ॑णिँ॒ ग्रहणे  घृष्  ङु - ङु॑ङ् शब्दे  चक् - च॑कँ॑ तृप्तौ  चक् - च॑कँ॒ तृप्तौ प्रतिघाते च  चञ्च् - च॑ञ्चुँ॑ गत्यर्थः  चट् - च॑टेँ॑ वर्षावरणयोः इत्येके  चण् - च॑णँ॑ गतौ दाने च  चत् - च॑तेँ॒॑ परिभाषणे याचने च  चद् - च॑देँ॒॑ परिभाषणे याचने च  चन् - च॑नँ॑ च हिंसार्थः  चन्ड् - च॑डिँ॒ कोपे  चन्द् - च॑दिँ॑ आह्लादे दीप्तौ च  चप् - च॑पँ॑ सान्त्वने  चम् - च॑मुँ॑ अदने न मित् १९५१  चय् - च॑यँ॒ गतौ  चर्  चर्च् - च॑र्चँ॑ परिभाषणहिंसातर्जनेषु  चर्ब् - च॑र्बँ॑ गतौ चर्बँ अदने च  चर्व्  चल्  चष् - च॑षँ॒॑ भक्षणे  चह् - च॑हँ॑ परिकल्कने  चाय् - चा॑यृँ॒॑ पूजानिशामनयोः  चिट् - चि॑टँ॑ परप्रैष्ये परप्रेष्ये  चित् - चि॑तीँ॑ सञ्ज्ञाने  चिल्ल् - चि॑ल्लँ॑ शैथिल्ये भावकरणे च  चीब् - ची॑बृँ॒॑ आदानसंवरणयोः इत्येके  चीभ् - ची॑भृँ॒ च कत्थने  चीव् - ची॑वृँ॒॑ आदानसंवरणयोः  चुच्य् - चु॑च्यँ॑ अभिषवे इत्येके  चुड्ड् - चु॑ड्डँ॑ भावकरणे  चुन्ड् - चु॑डिँ॑ अल्पीभावे  चुन्ब्  चुप् - चु॑पँ॑ मन्दायां गतौ  चुल्ल् - चु॑ल्लँ॑ भावकरणे  चूष्  चेल् - चे॑लृँ॑ चलने  चेष्ट्  च्यु - च्यु॒ङ् गतौ  च्युत् - च्यु॑तिँ॑र् आसेचने  छम् - छ॑मुँ॑ अदने  छष् - छ॑षँ॒॑ हिंसायाम्  जज् - ज॑जँ॑ युद्धे  जट् - ज॑टँ॑ सङ्घाते  जन्ज् - ज॑जिँ॑ युद्धे  जप्  जम् - ज॑मुँ॑ अदने  जर्त्स् - ज॑र्त्सँ॑ परिभाषणहिंसातर्जनेषु  जल् - ज॑लँ॑ घातने  जल्प्  जष् - ज॑षँ॑ हिंसार्थः  जि - जि॒ अभिभवे  जिन्व् - जि॑विँ॑ प्रीणनार्थाः  जिम् - जि॑मुँ॑ अदने इति केचित्  जिष् - जि॑षुँ॑ सेचने  जीव्  जु - जु॒ङ् गतौ  जु - जु॒ इति सौत्रो धातुः गत्यर्थः  जुत् - जु॑तृँ॒ भासणे  जुन्ग् - जु॑गिँ॑ वर्जने  जूष् - जू॑षँ॑ च हिंसायाम्  जृन्भ्  जेष् - जे॑षृँ॒ गतौ  जेह् - जे॑हृँ॒ प्रयत्ने जेहृँ गतावपि  जै - जै॒ क्षये  ज्यु - ज्यु॒ङ् गतौ  ज्युत् - ज्यु॑तिँ॑र् भासने  ज्रि - ज्रि॒ अभिभवे  ज्वर्  ज्वल् - ज्व॑लँ॑ दीप्तौ १ ९१६  ज्वल् - ज्व॑लँ॑ दीप्तौ १ ९६५  झट् - झ॑टँ॑ सङ्घाते  झम् - झ॑मुँ॑ अदने  झर्त्स् - झ॑र्त्सँ॑ परिभाषणहिंसातर्जनेषु  झष् - झ॑षँ॑ हिंसार्थः  झष् - झ॑षँ॒॑ आदानसंवरणयोः  टल् - ट॑लँ॑ वैकल्ये  टिक् - टि॑कृँ॒ गत्यर्थः  टीक् - टी॑कृँ॒ गत्यर्थः  ट्वल् - ट्व॑लँ॑ वैकल्ये  डी