क्रियापदानि - धातूनां सूचिः


 
भल् - भ॑लँ॒ आभण्डने  भाज - भा॑ज॑ पृथक्कर्मणि  भाम - भा॑म॑ क्रोधे  भूष्  भृन्श् - भृ॑शिँ॑ भाषार्थः च  भ्रूण् - भ्रू॑णँ॒ आशाविशङ्कयोः आशायाम्  मद् - म॑दँ॒ तृप्तियोगे  मन् - मा॑नँ॒ स्तम्भे  मन्ड् - म॑डिँ॑ भूषायां हर्षे च  मन्त्र्  मन्ह् - म॑हिँ॑ भाषार्थः च  मर्च् - म॑र्चँ॑ शब्दार्थः च  मह - म॑ह॑ पूजायाम्  मान् - मा॑नँ॒ स्तम्भे इत्येके  मान् - मा॑नँ॑ पूजायाम्  मार्ग्  मार्ज् - मा॑र्जँ॑ शब्दार्थौ  मिद् - मि॑दँ॑ स्नेहने इत्येके  मिन्ज् - मि॑जिँ॑ भाषार्थः  मिन्द् - मि॑दिँ॑ स्नेहने  मिश्र - मि॑श्र॑ सम्पर्के  मी - मी॑ गतौ  मुच् - मु॑चँ॑ प्रमोचने मोदने च प्रमोचनमोदनयोः  मुट् - मु॑टँ॑ सञ्चूर्णने  मुद् - मु॑दँ॑ संसर्गे  मुस्त् - मु॑स्तँ॑ सङ्घाते  मूत्र  मूल् - मू॑लँ॑ रोहने  मृग - मृ॑ग॒ अन्वेषणे  मृज् - मृ॑जूँ॑ शौचालङ्कारयोः  मृन्ड् - मृ॑डिँ॑ प्रेरणे  मृष् - मृ॑षँ॒॑ तितिक्षायाम्  मोक्ष् - मो॑क्षँ॑ आसने असने  म्रक्ष् - म्र॑क्षँ॑ छेदने  म्रक्ष् - म्र॑क्षँ॑ म्लेच्छने  म्रछ् - म्र॑छँ॑ म्लेच्छने इत्येके  म्लेछ् - म्ले॑छँ॑ छेदने म्लेछँ अव्यक्तायां वाचि  यक्ष् - य॑क्षँ॒ पूजायाम्  यत् - य॑तँ॑ निकारोपस्कारयोः  यम् - य॑मँ॑ परिवेषणे मित् १९५३  रक् - र॑कँ॑ आस्वादने  रग् - र॑गँ॑ आस्वादने इत्यन्ये  रघ् - र॑घँ॑ आस्वादने इत्येके  रङ्ग् - र॑ङ्गँ॑ गतौ  रच  रट् - र॑टँ॑ परिभाषणे  रन्घ् - र॑घिँ॑ भाषार्थः च  रन्ह् - र॑हिँ॑ भाषार्थः च  रस - र॑स॑ आस्वादनस्नेहनयोः  रह  रह् - र॑हँ॑ त्यागे  रिच् - रि॑चँ॑ वियोजनसम्पर्चनयोः  रुज् - रु॑जँ॑ हिंसायाम्  रुट् - रु॑टँ॑ रोषे इत्येके  रुट् - रु॑टँ॑ भाषार्थः च  रुन्श् - रु॑शिँ॑ भाषार्थः च  रुन्स् - रु॑सिँ॑ भाषार्थः च  रुष् - रु॑षँ॑ रोषे  रूक्ष - रू॑क्ष॑ पारुष्ये  रूप  लक्ष्  लक्ष् - ल॑क्षँ॒ आलोचने  लग् - ल॑गँ॑ आस्वादने  लज - ल॑ज॑ प्रकाशने  लज् - ल॑जँ॑ अपवारणे इत्येके  लड् - ल॑डँ॑ उपसेवायाम्  लन्घ् - ल॑घिँ॑ भाषार्थः च  लन्घ् - ल॑घिँ॑ भाषार्थः  लन्ज् - ल॑जि॑ हिंसाबलादाननिकेतनेषु  लन्ज् - ल॑जिँ॑ भाषार्थः च  लन्ज् - ल॑जि॑ प्रकाशने इत्येके  लन्ड् - ओँ॑ल॑डिँ॑ ओलडिँ उत्क्षेपने उँलडिँ इत्यन्ये  लन्ड् - ओँ॑ल॑डिँ॑ उत्क्षेपने इत्येके  लन्ड् - ल॑डिँ॑ भाषार्थः च  लल्  लस् - ल॑सँ॑ शिल्पयोगे  लाभ - ला॑भ॑ प्रेरणे  लिन्ग् - लि॑गिँ॑ चित्रीकरणे  लिन्ज् - लि॑जिँ॑ भाषार्थः  ली - ली॑ द्रवीकरणे  लुट् - लु॑टँ॑ भाषार्थः  लुण्ट् - लु॑ण्टँ॑ स्तेये  लुण्ठ् - लु॑ण्ठँ॑ स्तेये इति केचित्  लुन्ज् - लु॑जिँ॑ भाषार्थः  लुन्ज् - लु॑जिँ॑ हिंसाबलादाननिकेतनेषु  लुन्ब् - लु॑बिँ॑ अदर्शने अर्दन इत्येके  लूष् - लू॑षँ॑ हिंसायाम्  लोक् - लो॑कृँ॑ भाषार्थः  लोच् - लो॑चृँ॑ भाषार्थः  वच् - व॑चँ॑ परिभाषणे  वञ्च्  वट - व॑ट॑ ग्रन्थे  वट - व॑ट॑ विभाजने  वद् - व॑दँ॒॑ सन्देशवचने  वन्ट् - व॑टिँ॑ विभाजने  वन्ट् - व॑टिँ॑ प्रकाशने इत्येके  वन्ड् - व॑डिँ॑ विभाजने इत्येके  वर  वर्ण  वर्ण् - व॑र्णँ॑ प्रेरणे वर्णँ वर्णन इत्येके  वर्ध् - व॑र्धँ॑ छेदनपूरनयोः  वर्ह् - ब॑र्हँ॑ भाषार्थः  वल्क् - व॑ल्कँ॑ परिभाषणे  वस - व॑स॑ निवासे  वस् - व॑स॑ स्नेहच्छेदापहरणेषु  वस्त् - व॑स्तँ॒ अर्दने इत्येके  वात - वा॑त॑ सुखसेवनयोः  वास - वा॑स॑ उपसेवायाम्  विछ् - वि॑छँ॑ भाषार्थः  विद् - वि॑दँ॒ चेतनाख्याननिवासेषु  विप् - वि॑पँ॑ क्षेपे चेत्येके  विल् - वि॑लँ॑ क्षेपे  विष्क - वि॑ष्क॑ दर्शने  विष्क् - वि॑ष्कँ॒ हिंसायाम्  वीर - वी॑र॒ विक्रान्तौ  वृ - वृ॑ञ् आवरणे  वृज्  वृत् - वृ॑तुँ॑ भाषार्थः  वृध् - वृ॑धुँ॑ भाषार्थाः  वृष् - वृ॑षँ॒ शक्तिबन्धने  वेल - वे॑ल॑ कालोपदेशे  व्यप् - व्य॑पँ॑ क्षेपे  व्यय - व्य॑य॑ वित्तसमुत्सर्गे  व्यय् - व्य॑यँ॑ क्षेपे चत्येके  व्युस् - व्यु॑सँ॑ हसने सहने चेत्येके इत्येके  व्रज् - व्र॑जँ॑ मार्गसंस्कारगत्योः  व्रण - व्र॑ण॑ गात्रविचूर्णने  व्रूष् - व्रू॑षँ॑ हिंसायाम् इत्यन्ये  व्रूस् - व्रू॑सँ॑ हिंसायाम् इत्येके  शठ - श॑ठ॑ सम्यगवभाषणे  शठ् - श॑ठँ॑ असंस्कारगत्योः  शठ् - श॑ठँ॒ श्लाघायाम्  शब्द् - श॑ब्दँ॑ भाषणे शब्दक्रियायाम् उपसर्गादाविष्कारे च  शम् - श॑मँ॒ आलोचने शमो दर्शने न मित् १९५२  शम्ब् - श॑म्बँ॑ सम्बन्धने च  शान्त्व् - शा॑न्त्वँ॑ सामप्रयोगे इत्येके  शिष् - शि॑षँ॑ असर्वोपयोगे  शीक् - शी॑कँ॑ आमर्षणे  शीक् - शी॑कँ॑ भाषार्थः च  शील - शी॑ल॑ उपधारणे  शुठ् - शु॑ठँ॑ आलस्ये  शुन्ठ् - शु॑ठिँ॑ शोषणे  शुन्ध् - शु॑न्धँ॑ शौचकर्मणि  शुल्क् - शु॑ल्कँ॑ अतिसर्जने अतिस्पर्शने  शुल्ब् - शु॑ल्बँ॑ माने  शूर - शू॑र॒ विक्रान्तौ  शूर्प् - शू॑र्पँ॑ च माने  शृध् - शृ॑धुँ॑ प्रसहने  श्रण् - श्र॑णँ॑ दाने  श्रथ - श्र॑थ॑ दौर्बल्ये  श्रथ् - श्र॑थ॑ प्रयत्ने प्रस्थान इत्येके  श्रथ् - श्र॑थँ॑ मोक्षणे हिंसायामित्येके  श्रन्थ् - श्र॑न्थँ॑ सन्दर्भे  श्लिष् - श्लि॑षँ॑ श्लेषणे  श्वठ - श्व॑ठ॑ सम्यगवभाषणे  श्वठ् - श्व॑ठँ॑ असंस्कारगत्योः  श्वन्ठ् - श्व॑ठिँ॑ असंस्कारगत्योः इत्येके  श्वभ्र् - श्व॑भ्रँ॑ गत्याम् च  श्वर्त् - श्व॑र्तँ॑ गत्याम्  श्वल्क् - श्व॑ल्कँ॑ परिभाषणे  षद् - षदँ पद्यर्थे नित्यमाङ्पूर्वः  सङ्केत् - स॑ङ्के॑तँ॑ आमन्त्रणे  सङ्ग्राम - स॑ङ्ग्रा॑म॒ युद्धे अयमनुदात्तेत्  सट्ट् - ष॑ट्टँ॑ हिंसायाम्  सत्र - स॑त्र॒ सन्तानक्रियायाम्  सभाज  सम्ब् - ष॑म्बँ॑ सम्बन्धने  सह् - ष॑हँ॑ मर्षणे  सान्त्व्  साम - सा॑म॑ सान्त्वप्रयोगे  साम्ब् - सा॑म्बँ॑ सम्बन्धने इत्येके  सार - सा॑र॑ दौर्बल्ये  सुख  सुट्ट् - षु॑ट्टँ॑ अनादरे  सूच  सूद् - षू॑दँ॑ क्षरणे  स्तन - स्त॑न॑ देवशब्दे  स्तुप् - ष्टु॑पँ॑ ष्टूपँ समुच्छ्राये  स्तूप् - ष्टू॑पँ॑ समुच्छ्राये इत्येके  स्तेन - स्ते॑न॑ चौर्ये  स्तोम् - स्तो॑मँ॑ श्लाघायाम्  स्थूल - स्थू॑ल॒ परिबृंहणे  स्निह् - ष्णि॑हँ॑ स्नेहने  स्पश् - स्प॑शँ॒ ग्रहणसंश्लेषणयोः  स्पृह  स्फिट् - स्फि॑टँ॑ स्नेहने इत्येके  स्फिट्ट् - स्फि॑ट्टँ॑ हिंसायाम्  स्फुट् - स्फु॑टँ॑ भेदने  स्फुन्ट् - स्फु॑टिँ॑ इत्यपि परिहासे  स्फुन्ड् - स्फु॑डिँ॑ परिहासे  स्मि - ष्मि॑ङ् अनादरे इत्येके  स्मिट् - स्मि॑टँ॑ अनादरे  स्यम् - स्य॑मँ॒ वितर्के  स्वद् - ष्व॑दँ॑ आस्वादने  स्वर - स्व॑र॑ आक्षेपे  स्वर्त् - स्व॑र्तँ॑ गत्याम् इत्येके  स्वाद् - स्वा॑दँ॑ आस्वादने इत्येके  हस्त् - ह॑स्तँ॒ अर्दने इत्यन्ये  हिन्स् - हि॑सिँ॑ हिंसायाम्  हिष्क् - हि॑ष्कँ॒ हिंसायाम् इत्येके