संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - असमानं पदं चिनुत

असमानं पदं चिनुत


इन्ख् - भ्वादिः - इ॑खिँ॑ गत्यर्थः - कर्तरि प्रयोगः लट् लकारः परस्मै पदम्