संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - यथोचितं मेलयत

यथोचितं मेलयत


इन्ख् - भ्वादिः - इ॑खिँ॑ गत्यर्थः - कर्तरि प्रयोगः लोट् लकारः परस्मै पदम्

इङ्ख
मध्यम पुरुषः एकवचनम्
इङ्खतम्
मध्यम पुरुषः द्विवचनम्
इङ्खाम
उत्तम पुरुषः बहुवचनम्
इङ्खाव
उत्तम पुरुषः द्विवचनम्
इङ्खन्तु
प्रथम पुरुषः बहुवचनम्