रिन्ग् - भ्वादिः - रि॑गिँ॑ गत्यर्थः शब्दस्य विभिन्नानां लकाराणां तुलना


 
प्रथम  एकवचनम्
रिङ्गति
रिङ्गिता
रिङ्गिष्यति
रिङ्गतात् / रिङ्गताद् / रिङ्गतु
अरिङ्गत् / अरिङ्गद्
रिङ्गेत् / रिङ्गेद्
रिङ्ग्यात् / रिङ्ग्याद्
अरिङ्गिष्यत् / अरिङ्गिष्यद्
प्रथम  द्विवचनम्
रिङ्गतः
रिङ्गितारौ
रिङ्गिष्यतः
रिङ्गताम्
अरिङ्गताम्
रिङ्गेताम्
रिङ्ग्यास्ताम्
अरिङ्गिष्यताम्
प्रथम  बहुवचनम्
रिङ्गन्ति
रिङ्गितारः
रिङ्गिष्यन्ति
रिङ्गन्तु
अरिङ्गन्
रिङ्गेयुः
रिङ्ग्यासुः
अरिङ्गिष्यन्
मध्यम  एकवचनम्
रिङ्गसि
रिङ्गितासि
रिङ्गिष्यसि
रिङ्गतात् / रिङ्गताद् / रिङ्ग
अरिङ्गः
रिङ्गेः
रिङ्ग्याः
अरिङ्गिष्यः
मध्यम  द्विवचनम्
रिङ्गथः
रिङ्गितास्थः
रिङ्गिष्यथः
रिङ्गतम्
अरिङ्गतम्
रिङ्गेतम्
रिङ्ग्यास्तम्
अरिङ्गिष्यतम्
मध्यम  बहुवचनम्
रिङ्गथ
रिङ्गितास्थ
रिङ्गिष्यथ
रिङ्गत
अरिङ्गत
रिङ्गेत
रिङ्ग्यास्त
अरिङ्गिष्यत
उत्तम  एकवचनम्
रिङ्गामि
रिङ्गितास्मि
रिङ्गिष्यामि
रिङ्गाणि
अरिङ्गम्
रिङ्गेयम्
रिङ्ग्यासम्
अरिङ्गिष्यम्
उत्तम  द्विवचनम्
रिङ्गावः
रिङ्गितास्वः
रिङ्गिष्यावः
रिङ्गाव
अरिङ्गाव
रिङ्गेव
रिङ्ग्यास्व
अरिङ्गिष्याव
उत्तम  बहुवचनम्
रिङ्गामः
रिङ्गितास्मः
रिङ्गिष्यामः
रिङ्गाम
अरिङ्गाम
रिङ्गेम
रिङ्ग्यास्म
अरिङ्गिष्याम
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
रिङ्गिष्यति
रिङ्गतात् / रिङ्गताद् / रिङ्गतु
अरिङ्गत् / अरिङ्गद्
रिङ्गेत् / रिङ्गेद्
रिङ्ग्यात् / रिङ्ग्याद्
अरिङ्गिष्यत् / अरिङ्गिष्यद्
प्रथमा  द्विवचनम्
रिङ्गिष्यतः
अरिङ्गताम्
रिङ्ग्यास्ताम्
अरिङ्गिष्यताम्
प्रथमा  बहुवचनम्
रिङ्गिष्यन्ति
अरिङ्गिष्यन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
रिङ्गिष्यसि
रिङ्गतात् / रिङ्गताद् / रिङ्ग
अरिङ्गिष्यः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
रिङ्गितास्थः
रिङ्गिष्यथः
अरिङ्गिष्यतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
रिङ्गितास्थ
अरिङ्गिष्यत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
रिङ्गितास्मि
रिङ्गिष्यामि
अरिङ्गिष्यम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
रिङ्गितास्वः
रिङ्गिष्यावः
अरिङ्गिष्याव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्
रिङ्गितास्मः
रिङ्गिष्यामः
अरिङ्गिष्याम