इन्ख् - भ्वादिः - इ॑खिँ॑ गत्यर्थः शब्दस्य विभिन्नानां लकाराणां तुलना


 
प्रथम  एकवचनम्
इङ्खति
इङ्खतात् / इङ्खताद् / इङ्खतु
ऐङ्खत् / ऐङ्खद्
इङ्खेत् / इङ्खेद्
प्रथम  द्विवचनम्
इङ्खतः
इङ्खताम्
ऐङ्खताम्
इङ्खेताम्
प्रथम  बहुवचनम्
इङ्खन्ति
इङ्खन्तु
ऐङ्खन्
इङ्खेयुः
मध्यम  एकवचनम्
इङ्खसि
इङ्खतात् / इङ्खताद् / इङ्ख
ऐङ्खः
इङ्खेः
मध्यम  द्विवचनम्
इङ्खथः
इङ्खतम्
ऐङ्खतम्
इङ्खेतम्
मध्यम  बहुवचनम्
इङ्खथ
इङ्खत
ऐङ्खत
इङ्खेत
उत्तम  एकवचनम्
इङ्खामि
इङ्खानि
ऐङ्खम्
इङ्खेयम्
उत्तम  द्विवचनम्
इङ्खावः
इङ्खाव
ऐङ्खाव
इङ्खेव
उत्तम  बहुवचनम्
इङ्खामः
इङ्खाम
ऐङ्खाम
इङ्खेम
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
इङ्खतात् / इङ्खताद् / इङ्खतु
ऐङ्खत् / ऐङ्खद्
इङ्खेत् / इङ्खेद्
प्रथमा  द्विवचनम्
प्रथमा  बहुवचनम्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
इङ्खतात् / इङ्खताद् / इङ्ख
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्