नामपदानि - सूचिः


 
सेटत्  सटितवत्  सत्  स्तकत्  स्तृक्षत्  स्तृक्षितवत्  स्तकितवत्  स्तुचितवत्  स्तृढवत्  स्तृणत्  स्तृण्वत्  स्तुतवत्  स्तृतवत्  स्तनत्  स्तनयत्  स्तेनयत्  स्तनितवत्  स्तेनितवत्  स्तुप्यत्  स्तूपयत्  स्तूप्यत्  स्तुपितवत्  स्तूपितवत्  स्तेपितवत्  स्तब्धवत्  स्तुब्धवत्  स्तभ्नत्  स्तुभ्नत्  स्तमत्  स्तम्भितवत्  स्तुमयत्  स्तमितवत्  स्तुमितवत्  स्त्यानवत्  स्त्यायत्  स्त्रक्षत्  स्त्रक्षितवत्  सूत्रयत्  सत्रितवत्  सूत्रितवत्  सुतवत्  सूतवत्  सृतवत्  स्तुवत्  स्तृहत्  स्तातवत्  स्तायत्  स्तिघितवत्  स्तिपितवत्  स्तिम्यत्  स्तिमितवत्  स्तीम्यत्  स्तीमितवत्  स्तीर्णवत्  स्तोचितवत्  स्तोपयत्  स्तोपितवत्  स्तोमयत्  स्तोमितवत्  स्थगत्  स्थगितवत्  स्थुडत्  स्थुडितवत्  स्थलत्  स्थलितवत्  स्थूलितवत्  स्थितवत्  सूदयत्  सूदितवत्  सेधत्  स्नुग्धवत्  स्नूढवत्  सनत्  स्नुतवत्  सन्नवत्  सन्वत्  सुन्वत्  सूनवत्  स्नुवत्  स्नस्तवत्  स्नुस्तवत्  स्नस्यत्  स्नुस्यत्  स्नुह्यत्  स्नेहयत्  स्नेहितवत्  स्नात्  स्नातवत्  स्नायत्  स्निग्धवत्  सनितवत्  स्निह्यत्  स्नीढवत्  स्पृण्वत्  सपत्  सुप्तवत्  सृप्तवत्  स्पृतवत्  स्पन्दितवत्  स्पर्धितवत्  स्पशत्  स्पृशत्  स्पशितवत्  स्पृष्टवत्  स्पृहयत्  स्पृहितवत्  स्पाशितवत्  सपितवत्  स्फुटत्  स्फेटयत्  स्फुटितवत्  स्फेटितवत्  स्फुडत्  स्फुडितवत्  स्फुण्टत्  स्फुण्टयत्  स्फुण्टितवत्  स्फुण्डत्  स्फुण्डयत्  स्फुण्डितवत्  स्फूर्ग्णवत्  स्फूर्छत्  स्फूर्छितवत्  स्फूर्जत्  स्फूर्जितवत्  स्फूर्णवत्  स्फरत्  स्फुरत्  स्फरितवत्  स्फुरितवत्  स्फलत्  स्फुलत्  स्फलितवत्  स्फुलितवत्  स्फिट्टयत्  स्फिट्टितवत्  स्फीतवत्  स्फोटत्  स्फोटयत्  स्फोटितवत्  सृब्धवत्  सेभत्  सभाजयत्  सभाजितवत्  स्मेटयत्  स्मेटितवत्  स्मृण्वत्  समत्  स्मृतवत्  सम्बयत्  सम्बितवत्  सृम्भत्  सम्यत्  स्मरत्  स्मायितवत्  समितवत्  स्मितवत्  स्मीलत्  स्मीलितवत्  स्यत्  स्यूतवत्  स्यन्नवत्  स्यमत्  स्यमितवत्  स्यान्तवत्  स्यामितवत्  सर्क्षत्  सूर्क्षत्  सूर्क्ष्यत्  सर्क्षितवत्  सूर्क्षितवत्  स्रेकितवत्  स्रङ्कितवत्  सर्जत्  सर्जितवत्  सरत्  सुरत्  स्रुतवत्  स्रूतवत्  सर्पत्  सर्बत्  स्रब्धवत्  सर्बितवत्  सर्भत्  सर्वत्  स्रवत्  सर्वितवत्  स्रस्तवत्  स्राणवत्  स्रायत्  सुरितवत्  स्रीव्यत्  स्रोकितवत्  सलत्  सेलत्  सलितवत्  सेलितवत्  स्वक्तवत्  स्वङ्कितवत्  सवत्