नामपदानि - सूचिः


 
 
पयस्  अर्चिस्  चक्षुस्  मनस्  सुपुंस्  अचेतस्  अनाश्वस्  अम्भस्  अयस्  अल्पवयस्  आपस्  आमिस्  आयुस्  इन्द्रधनुस्  ईयिवस्  उग्रतेजस्  उपेयिवस्  उरस्  उषस्  ऊचिवस्  ऊर्जस्  एधस्  ओकस्  ओजस्  कनीयस्  कुमेधस्  गरीयस्  चकास्  चक्षस्  चेतस्  छदिस्  छन्दस्  जग्मिवस्  जनस्  जनुस्  जलौकस्  ज्यायस्  ज्योतिस्  तनुस्  तपस्  तमस्  तस्थिवस्  तेजस्  दाश्वस्  दिग्वासस्  दुर्वासस्  दुवस्  दोस्  धनुस्  धरीयस्  नमस्  निराशिस्  पटीयस्  पापीयस्  पुरूरवस्  प्रचेतस्  प्रथीयस्  प्रवयस्  प्रष्टुमनस्  प्रीतमनस्  प्रेयस्  बर्हिस्  बलीयस्  भर्गस्  भास्  भुविस्  भूयस्  भूषणवासस्  मलीयस्  महस्  महातपस्  महातेजस्  महायशस्  महीयस्  महौजस्  मेदस्  मेधस्  यजुस्  यशस्  यादस्  रक्षस्  रजस्  रहस्  लघीयस्  लघुचेतस्  लोभोपहतचेतस्  वक्षस्  वचस्  वनौकस्  वपुस्  वयस्  वर्चस्  वर्षीयस्  वाजश्रवस्  वासस्  विदुस्  विद्वस्  विपस्  वेदस्  वेधस्  शरस्  शवस्  शस्त्रविद्वस्  शिरस्  शुचिस्  श्रेयस्  श्रोतस्  सचेतस्  सदस्  समीयिवस्  सम्मूढचेतस्  सरस्  सर्पिस्  सहस्  सुतपस्  सुमनस्  सुमेधस्  सुवर्चस्  सुशिरस्  सेदिवस्  स्त्रोतस्  स्रोतस्  स्वतवस्  हवस्  हविस्  हिरण्यरेतस्