कृदन्तरूपाणि - प्र + द्राख् - द्राखृँ शोषणालमर्थ्योः - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
प्रद्राखणम्
अनीयर्
प्रद्राखणीयः - प्रद्राखणीया
ण्वुल्
प्रद्राखकः - प्रद्राखिका
तुमुँन्
प्रद्राखितुम्
तव्य
प्रद्राखितव्यः - प्रद्राखितव्या
तृच्
प्रद्राखिता - प्रद्राखित्री
ल्यप्
प्रद्राख्य
क्तवतुँ
प्रद्राखितवान् - प्रद्राखितवती
क्त
प्रद्राखितः - प्रद्राखिता
शतृँ
प्रद्राखन् - प्रद्राखन्ती
ण्यत्
प्रद्राख्यः - प्रद्राख्या
अच्
प्रद्राखः - प्रद्राखा
घञ्
प्रद्राखः
प्रद्राखा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः