कृदन्तरूपाणि - परि + द्राख् - द्राखृँ शोषणालमर्थ्योः - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
परिद्राखणम्
अनीयर्
परिद्राखणीयः - परिद्राखणीया
ण्वुल्
परिद्राखकः - परिद्राखिका
तुमुँन्
परिद्राखितुम्
तव्य
परिद्राखितव्यः - परिद्राखितव्या
तृच्
परिद्राखिता - परिद्राखित्री
ल्यप्
परिद्राख्य
क्तवतुँ
परिद्राखितवान् - परिद्राखितवती
क्त
परिद्राखितः - परिद्राखिता
शतृँ
परिद्राखन् - परिद्राखन्ती
ण्यत्
परिद्राख्यः - परिद्राख्या
अच्
परिद्राखः - परिद्राखा
घञ्
परिद्राखः
परिद्राखा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः