कृदन्तरूपाणि - प्रति + गूर्द् - गुर्द क्रीडायामेव गुडक्रीडायामेव - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
प्रतिगुर्दनम्
अनीयर्
प्रतिगुर्दनीयः - प्रतिगुर्दनीया
ण्वुल्
प्रतिगुर्दकः - प्रतिगुर्दिका
तुमुँन्
प्रतिगुर्दितुम्
तव्य
प्रतिगुर्दितव्यः - प्रतिगुर्दितव्या
तृच्
प्रतिगुर्दिता - प्रतिगुर्दित्री
ल्यप्
प्रतिगुर्द्य
क्तवतुँ
प्रतिगुर्दितवान् - प्रतिगुर्दितवती
क्त
प्रतिगुर्दितः - प्रतिगुर्दिता
शानच्
प्रतिगुर्दमानः - प्रतिगुर्दमाना
यत्
प्रतिगुर्द्यः - प्रतिगुर्द्या
अच्
प्रतिगुर्दः - प्रतिगुर्दा
घञ्
प्रतिगुर्दः
क्तिन्
प्रतिगुर्तिः / प्रतिगुर्त्तिः


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः


अन्याः