कृदन्तरूपाणि - गुद् (गु॑दँ॒ क्रीडायामेव - भ्वादिः - सेट्)


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
गोदनम्
अनीयर्
गोदनीयः - गोदनीया
ण्वुल्
गोदकः - गोदिका
तुमुँन्
गोदितुम्
तव्य
गोदितव्यः - गोदितव्या
तृच्
गोदिता - गोदित्री
क्त्वा
गोदित्वा / गुदित्वा
ल्यप्
प्रगुद्य
क्तवतुँ
गुदितवान् / गोदितवान् - गुदितवती / गोदितवती
क्त
गुदितः / गोदितः - गुदिता / गोदिता
शानच्
गोदमानः - गोदमाना