तद्धितान्तरूपाणि - लोह + अञ्


 
प्रातिपदिकम्
प्रथमा एकवचनम्
लौह (पुं)
लौहः
लौही (स्त्री)
लौही
लौह (नपुं)
लौहम्शब्दरूपाणि