तद्धितान्तरूपाणि - अञ् - प्रातिपदिकानां सूचिः

 

 
अश्व  कपोत  आपस्तम्ब  बाल  इन्द्रावसान  बिद  ग्रीष्म  उत्स  सुवर्ण  शूर्प  ऋष्टिषेण  गृह  देव  वैयाघ्र  लोह  प्रौढ  अभिषिक्त  अर्कजूष  अर्कलूष  अलस  अवसान  अश्वावतान  इतर  उडुप  उत्तम  उत्पुट  उदपान  उदस्थान  उदुम्बर  उद्वेप  उर्व  उलूक  उशीनर  उष्ट्र  ऋतभाग  ऋषिषेण  कंस  ककन्द  कण्टकार  कण्डधार  कन्दर्प  कपित्थ  कपिलवरत्र  करीर  कश्यप  किंदास  किंनर  किदर्भ  किलात  किशोर  कुमार  कुम्भ  कुशिक  कूचवार  कूलास  कैर्मेदुर  कौमेदुर  क्रोष्टुकर्ण  क्षुद्रकमालव  खदिर  गम्भीर  गरुड  गर्दभ  गविष्ठिर  गवेश  गवेष  गान्धार  गुप्त  गोपवन  चरण  छगल  जनपद  जरुष  तरुण  तलुन  तित्तिर  त्रिकण्टक  त्रिगर्त  दत्त  दत्तमित्र  दधित्थ  दीर्घवरत्र  द्वैप  नकुल  नर  निधान  निवेश  निषाद  नीप  पञ्चाल  पत्तिगणक  पर्वत  पलाश  पादप  पीलुकुण  पुत्र  पुलाक  पुष्कल  पूतिक  पूलास  पृषदंश  प्रतिबोध  प्रियक  बध्योग  बर्बर  बष्कय  बहुल  भरत  भरद्वाज  भल्ल  भल्लकीय  भाजन  भिक्षुक  भृत  भोगक  भ्रमर  मकन्द  मठर  मध्यन्दिन  मनुष  मन्त्र  मयूर  मल्ल  महानद  महानस  महाप्राण  महारजन  माल  यवास  रचित  रजत  रथंतर  रथगणक  रथन्तर  रथीतर  रोहितक  वटर  वत्सोद्धरण  वरुण  वर्ध्र  वह्यस्क  विकङ्कत  विकर  विनद  विभीतक  विश्वानर  वृद्ध  शबर  शमिक  शिरीष  शुक  शुनक  श्यमाक  श्यापर्ण  श्यामाक  संकल  संकुचित  सद्योज  साल्वेय  सिंहकर्ण  सिकत  सीस  सुदक्ष  सुदत्त  सुनेत्र  सुपिङ्गल  सुपूत  सुभग  सुभूत  सुमङ्गल  सूत  स्पन्दन  हंस  हरित  हर्यश्व