तद्धितान्तरूपाणि - अश्व + अञ्


 
प्रातिपदिकम्
प्रथमा एकवचनम्
आश्व (पुं)
आश्वः
आश्वी (स्त्री)
आश्वी
आश्व (नपुं)
आश्वम्शब्दरूपाणि

अन्याः