तिङ् प्रत्ययाः - कर्तरि प्रयोगः लोट् लकारः आत्मने पदम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
 
  आताम्
 
मध्यम पुरुषः
  थास्
  आथाम्
  ध्वम्
उत्तम पुरुषः
  इट्
  वहि
  महि
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
 
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
  आताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
 
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
  थास्
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
  आथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
  ध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
  इट्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
  वहि
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
  महि