कृदन्तरूपाणि - क्लिन्द् - क्लिदिँ परिदेवने - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
क्लिन्दनम्
अनीयर्
क्लिन्दनीयः - क्लिन्दनीया
ण्वुल्
क्लिन्दकः - क्लिन्दिका
तुमुँन्
क्लिन्दितुम्
तव्य
क्लिन्दितव्यः - क्लिन्दितव्या
तृच्
क्लिन्दिता - क्लिन्दित्री
क्त्वा
क्लिन्दित्वा
क्तवतुँ
क्लिन्दितवान् - क्लिन्दितवती
क्त
क्लिन्दितः - क्लिन्दिता
शतृँ
क्लिन्दन् - क्लिन्दन्ती
ण्यत्
क्लिन्द्यः - क्लिन्द्या
घञ्
क्लिन्दः
क्लिन्दः - क्लिन्दा
क्लिन्दा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः


अन्याः