कृदन्तरूपाणि - अनु + दुह् + यङ् - दुहँ प्रपूरणे - अदादिः - अनिट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
अनुदोदुहनम्
अनीयर्
अनुदोदुहनीयः - अनुदोदुहनीया
ण्वुल्
अनुदोदुहकः - अनुदोदुहिका
तुमुँन्
अनुदोदुहितुम्
तव्य
अनुदोदुहितव्यः - अनुदोदुहितव्या
तृच्
अनुदोदुहिता - अनुदोदुहित्री
ल्यप्
अनुदोदुह्य
क्तवतुँ
अनुदोदुहितवान् - अनुदोदुहितवती
क्त
अनुदोदुहितः - अनुदोदुहिता
शानच्
अनुदोदुह्यमानः - अनुदोदुह्यमाना
यत्
अनुदोदुह्यः - अनुदोदुह्या
घञ्
अनुदोदुहः
अनुदोदुहा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः


अन्याः