कृदन्तरूपाणि - अति + सीक् + यङ् - सीकृँ सेचने इत्येके - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
अतिसेसीकनम्
अनीयर्
अतिसेसीकनीयः - अतिसेसीकनीया
ण्वुल्
अतिसेसीककः - अतिसेसीकिका
तुमुँन्
अतिसेसीकितुम्
तव्य
अतिसेसीकितव्यः - अतिसेसीकितव्या
तृच्
अतिसेसीकिता - अतिसेसीकित्री
ल्यप्
अतिसेसीक्य
क्तवतुँ
अतिसेसीकितवान् - अतिसेसीकितवती
क्त
अतिसेसीकितः - अतिसेसीकिता
शानच्
अतिसेसीक्यमानः - अतिसेसीक्यमाना
यत्
अतिसेसीक्यः - अतिसेसीक्या
घञ्
अतिसेसीकः
अतिसेसीका


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः