तन् धातुरूपाणि - त॑नुँ॒॑ विस्तारे - तनादिः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अतनोत् / अतनोद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अतनुताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अतन्वन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अतनोः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अतनुतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अतनुत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अतनवम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अतन्व / अतनुव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अतन्म / अतनुम


अन्याः