तन् - त॑नुँ॒॑ विस्तारे शब्दस्य तुलना - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


तनादिः सेट् नकारान्त धातुः


 
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
अतनोत् / अतनोद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
अतनुताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
अतन्वन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
अतनोः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
अतनुतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
अतनुत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
अतनवम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
अतन्व / अतनुव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्
अतन्म / अतनुम
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
अतनोत् / अतनोद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्