तन् - त॑नुँ॒॑ विस्तारे शब्दस्य तुलना - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


 
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
अतनोत् / अतनोद्
आर्णोत् / आर्णोद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
अतनुताम्
आर्णुताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
अतन्वन्
आर्ण्वन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
अतनोः
आर्णोः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
अतनुतम्
आर्णुतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
अतनुत
आर्णुत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
अतनवम्
आर्णवम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
अतन्व / अतनुव
आर्णुव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्
अतन्म / अतनुम
आर्णुम
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
अतनोत् / अतनोद्
आर्णोत् / आर्णोद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्