संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

अतनुम - तन् - तनादिः - त॑नुँ॒॑ विस्तारे - उत्तम पुरुषः बहुवचनम्
अतनवम् - तन् - तनादिः - त॑नुँ॒॑ विस्तारे - उत्तम पुरुषः एकवचनम्
अतनुव - तन् - तनादिः - त॑नुँ॒॑ विस्तारे - उत्तम पुरुषः द्विवचनम्
अतनोः - तन् - तनादिः - त॑नुँ॒॑ विस्तारे - मध्यम पुरुषः एकवचनम्
अतनुव - तन् - तनादिः - त॑नुँ॒॑ विस्तारे - प्रथम पुरुषः बहुवचनम्