इदम् शब्दरूपाणि - स्त्रीलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
इयम्
इमे
इमाः
द्वितीया
एनाम् / इमाम्
एने / इमे
एनाः / इमाः
तृतीया
एनया / अनया
आभ्याम्
आभिः
चतुर्थी
अस्यै
आभ्याम्
आभ्यः
पञ्चमी
अस्याः
आभ्याम्
आभ्यः
षष्ठी
अस्याः
एनयोः / अनयोः
आसाम्
सप्तमी
अस्याम्
एनयोः / अनयोः
आसु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
इयम्
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
इमे
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
इमाः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
एनाम् / इमाम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
एने / इमे
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
एनाः / इमाः
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
एनया / अनया
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
आभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
आभिः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
अस्यै
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
आभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
आभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
अस्याः
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
आभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
आभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
अस्याः
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
एनयोः / अनयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
आसाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
अस्याम्
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
एनयोः / अनयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
आसु


अन्याः