इदम् शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
अयम्
इमौ
इमे
द्वितीया
एनम् / इमम्
एनौ / इमौ
एनान् / इमान्
तृतीया
एनेन / अनेन
आभ्याम्
एभिः
चतुर्थी
अस्मै
आभ्याम्
एभ्यः
पञ्चमी
अस्मात् / अस्माद्
आभ्याम्
एभ्यः
षष्ठी
अस्य
एनयोः / अनयोः
एषाम्
सप्तमी
अस्मिन्
एनयोः / अनयोः
एषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
अयम्
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
इमौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
इमे
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
एनम् / इमम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
एनौ / इमौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
एनान् / इमान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
एनेन / अनेन
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
आभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
एभिः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
अस्मै
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
आभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
एभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
अस्मात् / अस्माद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
आभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
एभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
अस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
एनयोः / अनयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
एषाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
अस्मिन्
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
एनयोः / अनयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
एषु


अन्याः