पञ्चचत्वारिंशत् शब्दस्य तुलना


 
प्रथमा  एकवचनम्
पञ्चचत्वारिंशत् / पञ्चचत्वारिंशद्
धीमान्
भवान्
पठन्
ददत् / ददद्
त्रिंशत् / त्रिंशद्
प्रथमा  द्विवचनम्
धीमन्तौ
भवन्तौ
पठन्तौ
ददतौ
प्रथमा  बहुवचनम्
धीमन्तः
भवन्तः
पठन्तः
ददतः
सम्बोधन  एकवचनम्
धीमन्
भवन्
पठन्
ददत् / ददद्
सम्बोधन  द्विवचनम्
धीमन्तौ
भवन्तौ
पठन्तौ
ददतौ
सम्बोधन  बहुवचनम्
धीमन्तः
भवन्तः
पठन्तः
ददतः
द्वितीया  एकवचनम्
पञ्चचत्वारिंशतम्
धीमन्तम्
भवन्तम्
पठन्तम्
ददतम्
त्रिंशतम्
द्वितीया  द्विवचनम्
धीमन्तौ
भवन्तौ
पठन्तौ
ददतौ
द्वितीया  बहुवचनम्
धीमतः
भवतः
पठतः
ददतः
तृतीया  एकवचनम्
पञ्चचत्वारिंशता
धीमता
भवता
पठता
ददता
त्रिंशता
तृतीया  द्विवचनम्
धीमद्भ्याम्
भवद्भ्याम्
पठद्भ्याम्
ददद्भ्याम्
तृतीया  बहुवचनम्
धीमद्भिः
भवद्भिः
पठद्भिः
ददद्भिः
चतुर्थी  एकवचनम्
पञ्चचत्वारिंशते
धीमते
भवते
पठते
ददते
त्रिंशते
चतुर्थी  द्विवचनम्
धीमद्भ्याम्
भवद्भ्याम्
पठद्भ्याम्
ददद्भ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम्
धीमद्भ्यः
भवद्भ्यः
पठद्भ्यः
ददद्भ्यः
पञ्चमी  एकवचनम्
पञ्चचत्वारिंशतः
धीमतः
भवतः
पठतः
ददतः
त्रिंशतः
पञ्चमी  द्विवचनम्
धीमद्भ्याम्
भवद्भ्याम्
पठद्भ्याम्
ददद्भ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम्
धीमद्भ्यः
भवद्भ्यः
पठद्भ्यः
ददद्भ्यः
षष्ठी  एकवचनम्
पञ्चचत्वारिंशतः
धीमतः
भवतः
पठतः
ददतः
त्रिंशतः
षष्ठी  द्विवचनम्
धीमतोः
भवतोः
पठतोः
ददतोः
षष्ठी  बहुवचनम्
धीमताम्
भवताम्
पठताम्
ददताम्
सप्तमी  एकवचनम्
पञ्चचत्वारिंशति
धीमति
भवति
पठति
ददति
त्रिंशति
सप्तमी  द्विवचनम्
धीमतोः
भवतोः
पठतोः
ददतोः
सप्तमी  बहुवचनम्
धीमत्सु
भवत्सु
पठत्सु
ददत्सु
प्रथमा  एकवचनम्
पञ्चचत्वारिंशत् / पञ्चचत्वारिंशद्
धीमान्
भवान्
ददत् / ददद्
त्रिंशत् / त्रिंशद्
प्रथमा  द्विवचनम्
धीमन्तौ
भवन्तौ
पठन्तौ
प्रथमा  बहुवचनम्
धीमन्तः
भवन्तः
पठन्तः
सम्बोधन  एकवचनम्
ददत् / ददद्
सम्बोधन  द्विवचनम्
धीमन्तौ
भवन्तौ
पठन्तौ
सम्बोधन  बहुवचनम्
धीमन्तः
भवन्तः
पठन्तः
द्वितीया  एकवचनम्
पञ्चचत्वारिंशतम्
धीमन्तम्
भवन्तम्
पठन्तम्
ददतम्
त्रिंशतम्
द्वितीया  द्विवचनम्
धीमन्तौ
भवन्तौ
पठन्तौ
द्वितीया  बहुवचनम्
तृतीया  एकवचनम्
पञ्चचत्वारिंशता
त्रिंशता
तृतीया  द्विवचनम्
धीमद्भ्याम्
भवद्भ्याम्
पठद्भ्याम्
ददद्भ्याम्
तृतीया  बहुवचनम्
धीमद्भिः
भवद्भिः
पठद्भिः
ददद्भिः
चतुर्थी  एकवचनम्
पञ्चचत्वारिंशते
त्रिंशते
चतुर्थी  द्विवचनम्
धीमद्भ्याम्
भवद्भ्याम्
पठद्भ्याम्
ददद्भ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम्
धीमद्भ्यः
भवद्भ्यः
पठद्भ्यः
ददद्भ्यः
पञ्चमी  एकवचनम्
पञ्चचत्वारिंशतः
त्रिंशतः
पञ्चमी  द्विवचनम्
धीमद्भ्याम्
भवद्भ्याम्
पठद्भ्याम्
ददद्भ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम्
धीमद्भ्यः
भवद्भ्यः
पठद्भ्यः
ददद्भ्यः
षष्ठी  एकवचनम्
पञ्चचत्वारिंशतः
त्रिंशतः
षष्ठी  द्विवचनम्
धीमतोः
भवतोः
पठतोः
ददतोः
षष्ठी  बहुवचनम्
धीमताम्
भवताम्
पठताम्
ददताम्
सप्तमी  एकवचनम्
पञ्चचत्वारिंशति
त्रिंशति
सप्तमी  द्विवचनम्
धीमतोः
भवतोः
पठतोः
ददतोः
सप्तमी  बहुवचनम्
धीमत्सु
भवत्सु
पठत्सु
ददत्सु