कृदन्तरूपाणि - तुर् - तुरँ त्वरणे - जुहोत्यादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
तोरणम्
अनीयर्
तोरणीयः - तोरणीया
ण्वुल्
तोरकः - तोरिका
तुमुँन्
तोरितुम्
तव्य
तोरितव्यः - तोरितव्या
तृच्
तोरिता - तोरित्री
क्त्वा
तुरित्वा / तोरित्वा
क्तवतुँ
तोरितवान् / तुरितवान् - तोरितवती / तुरितवती
क्त
तोरितः / तुरितः - तोरिता / तुरिता
शतृँ
तुतुरत् / तुतुरद् - तुतुरती
ण्यत्
तोर्यः - तोर्या
घञ्
तोरः
तुरः - तुरा
क्तिन्
तूर्तिः


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः