कृदन्तरूपाणि - उत् + मा - माङ् माने - दिवादिः - अनिट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
उन्मानम् / उद्मानम्
अनीयर्
उन्मानीयः / उद्मानीयः - उन्मानीया / उद्मानीया
ण्वुल्
उन्मायकः / उद्मायकः - उन्मायिका / उद्मायिका
तुमुँन्
उन्मातुम् / उद्मातुम्
तव्य
उन्मातव्यः / उद्मातव्यः - उन्मातव्या / उद्मातव्या
तृच्
उन्माता / उद्माता - उन्मात्री / उद्मात्री
ल्यप्
उन्माय / उद्माय
क्तवतुँ
उन्मितवान् / उद्मितवान् - उन्मितवती / उद्मितवती
क्त
उन्मितः / उद्मितः - उन्मिता / उद्मिता
शानच्
उन्मायमानः / उद्मायमानः - उन्मायमाना / उद्मायमाना
यत्
उन्मेयः / उद्मेयः - उन्मेया / उद्मेया
घञ्
उन्मायः / उद्मायः
उन्मः / उद्मः - उन्मा / उद्मा
अङ्
उन्मा / उद्मा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः


अन्याः