संस्कृत कृत् प्रत्ययानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

दुह् - दुहँ प्रपूरणे अदादिः + तव्य (स्त्री) = दोग्धव्या
दुह् - दुहँ प्रपूरणे अदादिः + तुमुँन् = दोग्धुम्
दुह् - दुहँ प्रपूरणे अदादिः + तृच् (नपुं) = दोग्धा
दुह् - दुहँ प्रपूरणे अदादिः + ल्युट् = दुग्धिः
दुह् - दुहँ प्रपूरणे अदादिः + क्तवतुँ (नपुं) = दोग्धुम्