हैमन्तिकी शब्दरूपाणि

(स्त्रीलिङ्गम्)
 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
हैमन्तिकी
हैमन्तिक्यौ
हैमन्तिक्यः
सम्बोधन
हैमन्तिकि
हैमन्तिक्यौ
हैमन्तिक्यः
द्वितीया
हैमन्तिकीम्
हैमन्तिक्यौ
हैमन्तिकीः
तृतीया
हैमन्तिक्या
हैमन्तिकीभ्याम्
हैमन्तिकीभिः
चतुर्थी
हैमन्तिक्यै
हैमन्तिकीभ्याम्
हैमन्तिकीभ्यः
पञ्चमी
हैमन्तिक्याः
हैमन्तिकीभ्याम्
हैमन्तिकीभ्यः
षष्ठी
हैमन्तिक्याः
हैमन्तिक्योः
हैमन्तिकीनाम्
सप्तमी
हैमन्तिक्याम्
हैमन्तिक्योः
हैमन्तिकीषु
 
एक
द्वि
बहु
प्रथमा
हैमन्तिकी
हैमन्तिक्यौ
हैमन्तिक्यः
सम्बोधन
हैमन्तिकि
हैमन्तिक्यौ
हैमन्तिक्यः
द्वितीया
हैमन्तिकीम्
हैमन्तिक्यौ
हैमन्तिकीः
तृतीया
हैमन्तिक्या
हैमन्तिकीभ्याम्
हैमन्तिकीभिः
चतुर्थी
हैमन्तिक्यै
हैमन्तिकीभ्याम्
हैमन्तिकीभ्यः
पञ्चमी
हैमन्तिक्याः
हैमन्तिकीभ्याम्
हैमन्तिकीभ्यः
षष्ठी
हैमन्तिक्याः
हैमन्तिक्योः
हैमन्तिकीनाम्
सप्तमी
हैमन्तिक्याम्
हैमन्तिक्योः
हैमन्तिकीषु


अन्याः