हृ धातुरूपाणि - हृ॒ञ् हरणे - भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः लट् लकारः परस्मै पदम्


उभयपदी अनिट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
हरति
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
हरतः
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
हरन्ति
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
हरसि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
हरथः
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
हरथ
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
हरामि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
हरावः
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
हरामः


अन्याः