भी धातुरूपाणि - ञिभी॒ भये - जुहोत्यादिः - कर्तरि प्रयोगः विधिलिङ् लकारः परस्मै पदम्


परस्मैपदी अनिट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
बिभियात् / बिभियाद् / बिभीयात् / बिभीयाद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
बिभियाताम् / बिभीयाताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
बिभियुः / बिभीयुः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
बिभियाः / बिभीयाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
बिभियातम् / बिभीयातम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
बिभियात / बिभीयात
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
बिभियाम् / बिभीयाम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
बिभियाव / बिभीयाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
बिभियाम / बिभीयाम