अस् धातुरूपाणि - अ॑सँ॑ भुवि - अदादिः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


परस्मैपदी सेट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
आसीत् / आसीद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
आस्ताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
आसन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
आसीः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
आस्तम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
आस्त
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
आसम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
आस्व
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
आस्म


अन्याः