संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - यथोचितं मेलयत

यथोचितं मेलयत


वन्द् - भ्वादिः - व॑दिँ॒ अभिवादनस्तुत्योः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः आत्मने पदम्

अवन्दध्वम्
मध्यम पुरुषः बहुवचनम्
अवन्दावहि
उत्तम पुरुषः द्विवचनम्
अवन्दे
उत्तम पुरुषः एकवचनम्
अवन्दन्त
प्रथम पुरुषः बहुवचनम्
अवन्देथाम्
मध्यम पुरुषः द्विवचनम्