ह्री - ह्री॒ लज्जायाम् शब्दस्य तुलना - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


 
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
अजिह्रेत् / अजिह्रेद्
अजुहोत् / अजुहोद्
अददात् / अददाद्
अचिकेत् / अचिकेद्
अदिधेट् / अदिधेड्
अजिगात् / अजिगाद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
अजिह्रीताम्
अजुहुताम्
अदत्ताम्
अचिकिताम्
अदिधिष्टाम्
अजिगीताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
अजिह्रयुः
अजुहवुः
अददुः
अचिकयुः
अदिधिषुः
अजिगुः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
अजिह्रेः
अजुहोः
अददाः
अचिकेः
अदिधेट् / अदिधेड्
अजिगाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
अजिह्रीतम्
अजुहुतम्
अदत्तम्
अचिकितम्
अदिधिष्टम्
अजिगीतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
अजिह्रीत
अजुहुत
अदत्त
अचिकित
अदिधिष्ट
अजिगीत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
अजिह्रयम्
अजुहवम्
अददाम्
अचिकयम्
अदिधिषम्
अजिगाम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
अजिह्रीव
अजुहुव
अदद्व
अचिकिव
अदिधिष्व
अजिगीव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्
अजिह्रीम
अजुहुम
अदद्म
अचिकिम
अदिधिष्म
अजिगीम
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
अजिह्रेत् / अजिह्रेद्
अजुहोत् / अजुहोद्
अददात् / अददाद्
अचिकेत् / अचिकेद्
अदिधेट् / अदिधेड्
अजिगात् / अजिगाद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
अचिकिताम्
अदिधिष्टाम्
अजिगीताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
अदिधेट् / अदिधेड्
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
अचिकितम्
अजिगीतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्