नी धातुरूपाणि - णी॒ञ् प्रापणे - भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अनयत् / अनयद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अनयताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अनयन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अनयः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अनयतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अनयत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अनयम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अनयाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अनयाम