यन्त्र् - य॑त्रिँ॑ सङ्कोचने शब्दस्य तुलना - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


 
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
अयन्त्रयत् / अयन्त्रयद्
अचोरयत् / अचोरयद्
अपारयत् / अपारयद्
अपर्थयत् / अपर्थयद्
अताडयत् / अताडयद्
अपुस्तयत् / अपुस्तयद्
अघारयत् / अघारयद्
अज्ञापयत् / अज्ञापयद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
अयन्त्रयताम्
अचोरयताम्
अपारयताम्
अपर्थयताम्
अताडयताम्
अपुस्तयताम्
अघारयताम्
अज्ञापयताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
अयन्त्रयन्
अचोरयन्
अपारयन्
अपर्थयन्
अताडयन्
अपुस्तयन्
अघारयन्
अज्ञापयन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
अयन्त्रयः
अचोरयः
अपारयः
अपर्थयः
अताडयः
अपुस्तयः
अघारयः
अज्ञापयः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
अयन्त्रयतम्
अचोरयतम्
अपारयतम्
अपर्थयतम्
अताडयतम्
अपुस्तयतम्
अघारयतम्
अज्ञापयतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
अयन्त्रयत
अचोरयत
अपारयत
अपर्थयत
अताडयत
अपुस्तयत
अघारयत
अज्ञापयत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
अयन्त्रयम्
अचोरयम्
अपारयम्
अपर्थयम्
अताडयम्
अपुस्तयम्
अघारयम्
अज्ञापयम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
अयन्त्रयाव
अचोरयाव
अपारयाव
अपर्थयाव
अताडयाव
अपुस्तयाव
अघारयाव
अज्ञापयाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्
अयन्त्रयाम
अचोरयाम
अपारयाम
अपर्थयाम
अताडयाम
अपुस्तयाम
अघारयाम
अज्ञापयाम
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
अयन्त्रयत् / अयन्त्रयद्
अचोरयत् / अचोरयद्
अपारयत् / अपारयद्
अपर्थयत् / अपर्थयद्
अताडयत् / अताडयद्
अपुस्तयत् / अपुस्तयद्
अघारयत् / अघारयद्
अज्ञापयत् / अज्ञापयद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
अपारयताम्
अज्ञापयताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
अपारयतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्