चुर् धातुरूपाणि - चु॑रँ॑ स्तेये - चुरादिः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


उभयपदी सेट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अचोरयत् / अचोरयद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अचोरयताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अचोरयन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अचोरयः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अचोरयतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अचोरयत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अचोरयम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अचोरयाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अचोरयाम