जन् - ज॑नँ॑ जनने मित् १९३७ शब्दस्य तुलना - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


जुहोत्यादिः सेट् नकारान्त धातुः


 
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
अजजन्
अतनोत् / अतनोद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
अजजाताम्
अतनुताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
अजज्ञुः
अतन्वन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
अजजन्
अतनोः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
अजजातम्
अतनुतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
अजजात
अतनुत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
अजजनम्
अतनवम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
अजजन्व
अतन्व / अतनुव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्
अजजन्म
अतन्म / अतनुम
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
अतनोत् / अतनोद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्